Vragen, antwoorden en een klacht aan het adres van de NVWA

(Earth Matters | door Arjan Bos) Naar aanleiding van de eerste Dutch Matters hebben we besloten de NVWA een aantal vragen voor te leggen. Deze zijn op 18 januari 2013 ingediend. 
  • Vraag: 18 januari 2013 | Vragen ingevolge Commissie Verordening 432/2012, de Europese lijst van generieke “Artikel 13.1” gezondheidsclaims
  • Antwoord: 30 januari 2013
  • Klacht: 1 februari 2013

Vraag: 18 januari 2013 

Onderwerp: Vragen ingevolge Commissie Verordening 432/2012, de Europese lijst van generieke “Artikel 13.1” gezondheidsclaims

Beste medewerkers van de NVWA,

 
Vanaf 14 december 2012 werd, ingevolge Commissie Verordening 432/2012, de Europese lijst van generieke “Artikel 13.1” gezondheidsclaims van toepassing en u houdt daar toezicht op. Wij zijn als Earth Matters een mediabedrijf en willen bij de inrichting van onze onderneming graag rekening houden met de huidige regelgeving. 
 
Naar aanleiding van de inwerkingtreding van voornoemde Verordening hebben wij veel vragen van ons lezerspubliek ontvangen (meer dan 80.000 unieke bezoekers per maand) en zijn er ook bij ons zelf veel vragen ontstaan. Deze vragen hebben voornamelijk betrekking op het gebruik van “medische claims” in redactionele – “niet-commerciële” –  informatie. Of er een verband bestaat tussen de ontstane onrust en Verordening 432/2012 weten wij niet met zekerheid, maar ook na bestudering van uw website zitten we nog met een aantal onbeantwoorde vragen. 
 
Daarom willen we u drie vragen voorleggen waar we op uw site geen antwoord op kunnen vinden en de rechtsonzekerheid die daarmee annex is, voor ons en ons lezerspubliek uit de wereld helpen. 
 
Voorbeeld A:
Wij houden een video-interview met iemand – die als zijsprong in een andere verhaallijn – vertelt dat hij/zij naar eigen beoordeling door een veganistische levensstijl (refererend aan groenten als voedingsproducten) van diabetes is genezen (medische claim). Die video plaatsen we op onze site, noemen over dit specifieke voorbeeld niets in de begeleidende tekst bij de video. Onze site bestaat uit duizenden pagina’s en op 1 van die pagina’s (niet die van het desbetreffende artikel en met geheel andere inhoud) staat in een chatbox (facebook comments) een link naar een site (met ook duizenden pagina’s), waar ergens op die site groenten worden aangeboden.
 
Vraag A: 
Op grond van de door u verwoorde beoordeling van medische claims lezen wij dat we hiermee in aanmerking zouden komen voor een boete. Klopt dit? En zo ja, waarom en op welke wettekst baseert u dit? Zo nee, welke van de volgende voorbeelden zou wel in aanmerking komen voor een boete? 
  1. Zelfde verhaal als uit voorbeeld A, maar dan een directe link naar een pagina op een andere website waar groenten worden aangeboden
  2. Zelfde verhaal als uit voorbeeld A, maar dan met het noemen van de medische claim in de begeleidende tekst van de video
  3. Combinatie van voorgaande punten 1 en 2
Vraag B:
De Europese Gezondheidsclaimsverordening maakt in Overweging 4 een helder en duidelijk onderscheid tussen commerciële en niet-commerciële communicatie. De Verordening is uitdrukkelijk “niet van toepassing op claims die in niet-commerciële mededelingen worden gedaan. Wij zijn een non profit stichting die een duidelijk onderscheid tussen “redactioneel” en “commercieel” maakt. Zijn we hiermee gevrijwaard van boetes? Zo nee, op welke wettekst baseert u dat? 
 
Vraag C: 
Als we een site maken die je alleen kunt bezoeken als je er lid van wordt en dat alleen kunt doen als je expliciet akkoord gaat met het afstand doen van het recht op bescherming van consumenten zoals dat in de Nederlandse en Europeese wetgeving is geregeld. Op site site, (achter een login, dus privé terrein), verhalen we vrijelijk over de geneeskracht van kruiden en linken ook naar sites waar je die kruiden kunt kopen (tuincentra). Kunnen we dat zonder risico op boetes van u doen? Zo nee, op welke wettekst baseert u dat?
We ontvangen graag een bevestiging van de ontvangst van deze email en hopen op spoedige beantwoording. 
 
Voor nu eerst een heel fijn weekend gewenst! 

Hartelijke groet,

Arjan Bos
Earth Matters


Antwoord op 30 januari 2013:

Onderwerp: 251820 VRAAG mbt gezondheidsclaims MV

Geachte heer Bos,
 
Uw vraag is voorgelegd aan een deskundige, onderstaand volgt een reactie op uw vraag.
 
De NVWA heeft voor de beantwoording van vragen over claims en de claimverordening een website gemaakt.
 
Deze kunt u vinden op http://www.vwa.nl/onderwerpen/werkwijze-food/dossier/claims .
Hier staat de actuele stand van zaken rond dit onderwerp.
 
Op dit moment kunnen wij u helaas niet meer informatie geven.

Met vriendelijke groet,

Mary van der Meijden-Vos
Medewerker Klantcontactcentrum

………………………………………………………………
divisie Klantcontact en Dienstverlening
Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit
Catharijnesingel 59 | 3511 GG | Utrecht
Postbus 43006 | 3540 AA | Utrecht
………………………………………………………………
T 0800-0488
[email protected]
http://www.vwa.nl


Klacht 1 februari 2013 

Beste medewerkers van de NVWA,

In antwoord op mijn specifieke vragen heeft u een algemeen antwoord geformuleerd en naar uw site verwezen. In mijn brief had ik al aangegeven daar niet mee uit de voeten te kunnen. De impact van deze maatregelen en het risicoprofiel van de daarmee gepaard gaande rechtsonzekerheid is groot. Het heeft grote impact op onze bedrijfsvoering en we hebben een grote achterban die met hetzelfde probleem zit.

Met dit soort zaken MOET de Overheid zorgvuldig omgaan, de tweede kamer heeft daarover forse uitspraken gedaan naar aanleiding van het jaarverslag 2011 van de Nationale Ombudsman.

Uw antwoord is alles behalve zorgvuldig en ik verwacht op korte termijn alsnog een gedetailleerd antwoord op mijn specifieke vragen.

Hartelijke groet,

Arjan Bos
Earth Matters

Related Articles

Responses