Crowd Power 1 Transcript Pools | Dlaczego jesteśmy w Matriksie?

(Earth Matters | TranskrypcjÄ™ napisaÅ‚ Guus Leideritz – przetÅ‚umaczyÅ‚a  Asia LeszczyÅ„ska, edycja Teresa Serafinowska). 

W tej audycji Arjan i Martijn omówili drugÄ… część filmu Matrix (tutaj pierwsza część https://www.youtube.com/watch?v=RrGjqbKN9hU ) .

Poruszone zostaÅ‚y również tematy zwiÄ…zane z teoriÄ… o pÅ‚askiej Ziemi, kontrolÄ… umysÅ‚u, kosmitami oraz hipnozÄ….

Sprawozdanie z emisji zostaÅ‚o napisane z wielkim oddaniem i tak dokÅ‚adnie, jak to tylko możliwe, jednak nie możemy zagwarantować, że zarówno w nim jak i w tÅ‚umaczeniu nie ma bÅ‚Ä™dów – dodatek od tÅ‚umaczki.

M

Mimo faktu, że jeszcze nie można nas zobaczyć na ekranie, wszystkich witam serdecznie w programie Earth Matters na żywo (chwilowy brak obrazu na ekranie).

Nazywam siÄ™ Martijn van Staveren.

A

Nazywam siÄ™ Arjan Bos. DziÅ› omówimy nazwÄ™ naszego programu: Crowd Power. W poprzedniej edycji wspomnieliÅ›my, że chcemy zmienić tytuÅ‚ naszych programów. Choć forma programu nam odpowiada, to chcielibyÅ›my zmienić jego nazwÄ™. Zapraszamy was, byÅ›cie razem z nami zastanowili siÄ™ nad nowÄ… nazwÄ…. Czuj siÄ™ zaproszony / zaproszona.

W poprzedniej edycji omówiliÅ›my film The Matrix I, ale zanim zabierzemy siÄ™ do analizowania The Matrix II, chcemy gÅ‚Ä™biej zbadać The Matrix I. Ostatni program spotkaÅ‚ siÄ™ z bardzo dużym odzewem, nasze poprzednie wystÄ…pienie poruszyÅ‚o wiele osób. To, co zostaÅ‚o wtedy omówione, mogÅ‚o wydawać siÄ™ dość szokujÄ…ce.

M

Zgadzam siÄ™, to ostry temat. Ale tak wÅ‚aÅ›ciwie programy, które emitujemy, poruszajÄ… Å›wiadomość. Chodzi w nich o kontakt z serca do serca, o miÅ‚ość, o moc, o kreowanie.

Jak moglibyÅ›my przeistoczyć ten Å›wiat w Å›wiat, w którym spoÅ‚eczeÅ„stwo byÅ‚oby humanitarne, gdzie ludzkość żyÅ‚aby w harmonii, gdzie byÅ‚oby miejsce dla każdego. Dla wszystkich ludzi oraz dla naszej historii, naszych poglÄ…dów, jak i dla waszych poglÄ…dów – was oglÄ…dajÄ…cych program.

W ostatnim czasie dostaliÅ›my wiele pytaÅ„ – od ludzi, którzy również, jak i my, widzieli ogrom powiÄ…zaÅ„, ponieważ zauważyli podobieÅ„stwa miÄ™dzy filmem The Matrix a naszÄ… rzeczywistoÅ›ciÄ…. Hologram, w którym tkwimy, jest bardzo ograniczony.

A znów, z drugiej strony, jest wielu, którzy mówiÄ…: ja nic z tego nie rozumiem. Nigdy nie oglÄ…daÅ‚em tego filmu, a wy omawiacie tematy, których zupeÅ‚nie nie pojmujÄ™. I ja to oczywiÅ›cie rozumiem.

Tej części programu nie nadamy żadnej formy, lecz pozwolimy jej siÄ™ stać – tu i teraz – zupeÅ‚nie spontanicznie. WÅ‚aÅ›nie w poÅ‚Ä…czeniu, gdzie jest miejsce i możliwość obopólnego porozumienia oraz wzajemnego kontaktu. JeÅ›li emisja bÄ™dzie trwać 10 minut to jest w porzÄ…dku, a jeÅ›li 1 godzinÄ™, to również dobrze. Jednak dÅ‚użej niż godzinÄ™ nie może trwać, ponieważ musimy zadbać o naszÄ… energiÄ™.

Co bardzo istotne, i to jest jednym z powodów tego spotkania, trzeba mieć trochÄ™ wpÅ‚ywu na tÄ™ rzeczywistość. Ma to zwiÄ…zek z tym, co siÄ™ dzieje na tej planecie. WiÄ™c chodzi też o aktualne wydarzenia, które majÄ… tu teraz miejsce.

To, co zachodzi na niwie globalnych zmian – mówiÄ™ tu o udoskonalaniu, reformacji, a także modernizacji sÅ‚użby zdrowia i oÅ›wiaty. To wszystko jest częściÄ… poruszanego tematu. Zajmiemy siÄ™ również przemysÅ‚em, energiÄ… pozyskiwanÄ… poprzez spalanie, sprawÄ… militarnego “rozwoju”. To jest obszerny temat. A jeÅ›li ty uważasz, że tego rodzaju sprawy ciebie nie dotyczÄ…, nie chcesz mieć z nimi do czynienia, uważasz je za rodzaj matriksu, to nie bÄ™dziesz mógÅ‚ dostrzec wielu powiÄ…zaÅ„ – ani tego, co ma co ze sobÄ… wspólnego, ani tego, co ma na co wpÅ‚yw.

Natomiast, jeÅ›li chodzi o mój wkÅ‚ad w to wszystko, to jest to kontakt z istotami spoza tego WszechÅ›wiata, z istotami z innych wymiarów. I w odniesieniu do matriksa … a to specjalnie dla tych, którzy potrzebujÄ… to usÅ‚yszeć … ja również czujÄ™, jak ważne jest, by to gÅ‚oÅ›no powiedzieć … to jest po to, by nasza wÅ‚asna Å›wiadomość ulegÅ‚a poszerzeniu poprzez badanie wszystkiego – tego, co możliwe. Nie chodzi tutaj jedynie o kontakt z kosmitami, ale ma to zwiÄ…zek z formami lÄ™ku, z tym, czym jest strach. Formy miÅ‚oÅ›ci i co to jest. Czy to rzeczywiÅ›cie jest tak, jak my to sobie wyobrażamy? Chodzi tutaj też o postrzeganie reinkarnacji jak i różnych religii. Czym jest zachowanie siÄ™? Jaki to ma wpÅ‚yw na globalny system? To sÄ… wÄ…tki, o które wÅ‚aÅ›nie w tym wszystkim chodzi. WiÄ™c chodzi wÅ‚aÅ›ciwie o to, by poszerzyć wglÄ…d, przez co poszerzamy Å›wiadomość. Ponieważ chodzi wÅ‚aÅ›nie o to, by poszerzyć Å›wiadomość, jak również – by mieć odwagÄ™ nie tÅ‚umić wÅ‚asnych odczuć, a waÅ›nie mieć odwagÄ™, by je zaakceptować, niezależnie od tego, co one znaczÄ…. Razem jak i z osobna / indywidualnie przygotujemy zbiorowÄ… Å›wiadomość do kontaktu z rasami z innych wymiarów / z pozaziemskimi istotami / z Obcymi, jak ich nazywajÄ…. Ludzie już dÅ‚ugo na to czekajÄ… i siÄ™ nad tym zastanawiajÄ….

Istnieje wiele gatunków ras, które sÄ… częściÄ… matriksa. W filmie The Matrix – w części I, można też zobaczyć, że nawet w samym hologramie matriksa  ma miejsce wiele przeróżnych  oddziaÅ‚ywaÅ„. SÄ… E.T.’s – istoty pozaziemskie Należą do cywilizacji, które przybywajÄ… spoza Ziemi.

A

Spoza matriksa?

M

WiÄ™c też spoza matriksa. Mamy I.R. ‘s …

A

Poprzednim razem powiedzieliśmy, że właściwie cały nasz Wszechświat znajduje się w matriksie

M

Tak, to prawda. SÄ… E.T.’s, którzy pochodzÄ… z matriksa i sÄ… inni E.T. ‘ s, którzy sÄ… spoza matriksa. SÄ… też istoty wielowymiarowe. To sÄ… rasy i cywilizacje, które sÄ… bardziej zaawansowane w rozwoju od nas. Nie pochodzÄ… z matriksa, przybywajÄ… z równolegÅ‚ych wymiarów i sÄ… wielowymiarowe. Co znaczy, że ich Å›wiadomość znajduje siÄ™ w kilku wymiarach równoczeÅ›nie. Może być tak, że odwiedza nas jedna rasa z różnych wymiarów.

A

Czy może być też tak, że inne pozaziemskie istoty, które sÄ… z innych wymiarów, też majÄ… jakiÅ› rodzaj ukrytej Å›wiadomoÅ›ci i w rzeczywistoÅ›ci sÄ… istotami wielowymiarowymi?

M

Niektóre rzeczywiÅ›cie, tak, ale sÄ… też takie istoty,  które kiedyÅ› byÅ‚y wielowymiarowe. To jest zwiÄ…zane z tym, że kiedyÅ› tak byÅ‚o, lecz teraz wielowymiarowa część jest tu, na Ziemi, i to jesteÅ›my my.

A

Poza matriksem ?

M

Nawet poza matriksem.

I jeszcze mamy rasy ultrawymiarowe. Chodzi o kontakty z innymi wieloÅ›wiatami. To sÄ… istoty, które nie pochodzÄ… z żadnych innych wszechÅ›wiatów a sÄ… z MetawszechÅ›wiata / Metaversum. Jest nim istnienie pierwotne / gÅ‚ówne pole, gdzie i z czego powstaÅ‚o wszelkie istniejÄ…ce życie – Pierwotne Pole Mocy i Esencji Å»ycia.

Wspomniano o tym w KsiÄ™dze Urantii, ale zasugerowano w niej również, że nikt tam nie może wstÄ…pić (że niby za wysokie progi dla nas ludzi – przypis tÅ‚umaczki). WiÄ™c jako ludzie zostaliÅ›my w ten sposób pomniejszeni. Nie ma wiÄ™kszego kÅ‚amstwa. Gdy budzimy w sobie wewnÄ™trznÄ… moc,  dowiadujemy siÄ™ o tym, kim w istocie jesteÅ›my. I wtedy możemy zobaczyć to spoza rzeczywistoÅ›ci, w której przyszÅ‚o nam żyć,  dostrzegamy wtedy naszÄ… wzajemnÄ… miÅ‚ość i jedność. MajÄ…c na uwadze to, by wyjaÅ›nić wszystkie te zawiÅ‚oÅ›ci, postarajmy siÄ™ uzyskać wglÄ…d i zbadać to raz jeszcze.  Chodzi o to, aby stworzyć przestrzeÅ„, w której można dzielić siÄ™ swoimi spostrzeżeniami z innymi, tak, aby nic nie pozostawaÅ‚o w ukryciu i aby wszystko staÅ‚o siÄ™ przejrzyste, kierujÄ…c siÄ™ podczas rozmów Å›wiadomoÅ›ciÄ… uczuć (to sÅ‚owo choć niezgrabne, jest bardzo ważne, gdyż obrazuje to, czym jest nasza najwiÄ™ksza moc- przyp. tÅ‚umaczki). A gdy odczujecie emocje strachu, pozwólcie im po prostu być, jeÅ›li sÄ… takie uczucia, to tak jest i przyzwalamy na to, wiedzÄ…c, że nic nam nie grozi. Ponieważ uczucia sÄ… jedynie uczuciami. One sÄ… zwiÄ…zane z tym, co nam siÄ™ przydarzyÅ‚o, a to jest teraz jedynie zanotowane w naszej pamiÄ™ci. WiÄ™c jeÅ›li chodzi o to, ludzkość jest teraz na etapie odkrywania, czym w rzeczywistoÅ›ci sÄ… uczucia i co one znaczÄ….  StÄ…d wÅ‚aÅ›nie nawiÄ…zanie do filmu The Matrix. I to jest to, co chciaÅ‚em powiedzieć. Zwracam siÄ™ też do ludzi, którzy oglÄ…dajÄ… nas w domu. Nie chodzi jedynie o kontakt z istotami pozaziemskimi. Zarówno w nas jak i poza nami istnieje bardzo dużo warstw, które w koÅ„cu,  jeÅ›li je zaczniesz widzieć od wewnÄ…trz i zobaczysz ich pierwotny cel, tzn. jaki on jest, to zauważysz, że  one wszystkie majÄ… zwiÄ…zek z naszÄ… Å›wiadomoÅ›ciÄ…. I jeÅ›li bÄ™dziemy w ten sposób patrzyli na wszystko,  to nie bÄ™dzie już możliwoÅ›ci odwrotu od tego, a raczej rozpoczniemy dociekliwe badania nad tym, co siÄ™ dzieje w tym systemie, tutaj na Ziemi.

Wyobraź sobie ten moment, który niedÅ‚ugo nastÄ…pi, … a ten moment na pewno bÄ™dzie miaÅ‚ miejsce, jednak zależy od twej osobistej sytuacji – w jaki sposób bÄ™dziesz siÄ™ z tym obchodzić …  lecz na caÅ‚ym Å›wiecie ten system i ci, którzy sprawujÄ… tutaj rzÄ…dy, zostanÄ… zdemaskowani – wszystko wyjdzie na Å›wiatÅ‚o dzienne, bÄ™dzie podane do publicznej wiadomoÅ›ci. MiÄ™dzywymiarowe rasy bÄ™dÄ… musiaÅ‚y wykazać siÄ™ ogromnÄ… odwagÄ…,  ponieważ i one majÄ… z tym wiele wspólnego, sÄ… dotkniÄ™te strachem i urazami planetarnej Å›wiadomoÅ›ci Ziemi.

A

Ma to też związek z kontrolą umysłu ?

M

Tak, ma to zwiÄ…zek z kontrolÄ… umysÅ‚u (mind control). I tu zaczyna siÄ™ nasza rola. JeÅ›li nie poÅ›wiÄ™cimy siÄ™ badaniom nad tym zagadnieniem, to nie bÄ™dziemy siÄ™ mogli przygotować. To jest bardzo ważne. Podczas mojego życia tutaj na Ziemi miaÅ‚em mnóstwo kontaktów, które nie zawsze byÅ‚y werbalne. OdnoszÄ…c siÄ™ do tego, co przed chwilÄ… powiedziaÅ‚em, uważam, że trzeba mieć odwagÄ™, aby rozglÄ…dać siÄ™ i widzieć  wszystko, co tylko jest możliwe.

Ponieważ,  gdy przyjdzie taki czas,  że fizyczny kontakt stanie siÄ™ faktem  … gdy Å›wiadomość mas faktycznie bÄ™dzie siÄ™ zmieniać … a to na pewno nastÄ…pi  i to jest wspaniaÅ‚y postÄ™p. Wtedy ludzie bÄ™dÄ… przygotowani na te spotkania – bÄ™dÄ… umieli rozpoznawać i przypomnÄ… sobie to, co usÅ‚yszeli i czego siÄ™ dowiedzieli wÅ‚aÅ›nie np. podczas naszego programu.

Dlatego The Matrix. The Matrix (film)  jest zrobiony w taki sposób, byÅ›my mogli to wszystko pojąć. Dlatego w naszym poprzednim programie zrobiliÅ›my pokaz slajdów.

A

Mówimy o miÄ™dzywymiarowym kontakcie z obcymi. Teraz wiemy, że pojawiajÄ… siÄ™ w szerokim spektrum: jedni sÄ… dobroduszni, inni mniej dobroduszni, a pozostali nie majÄ… dobrych zamiarów wobec nas. Kiedy już nastÄ…pi kontakt z obcymi  …..  to jeÅ›li chodzi o mnie, nie czujÄ™ siÄ™ z tym zbyt dobrze. SkÄ…d mam wiedzieć, czy mam przed sobÄ… istotÄ™ przyjaznÄ… czy wrÄ™cz przeciwnie? Czy jestem bezpieczny? Masz może kilka dobrych wskazówek na okoliczność nadchodzÄ…cego kontaktu?

M

To jest dobre pytanie. No widzisz, ważnÄ…, a powiedziaÅ‚bym że może nawet decydujÄ…cÄ… kwestiÄ… jest to, na jakim poziomie rozwoju w danej chwili jesteÅ›, to jest ten punkt zwrotny caÅ‚ego wydarzenia. Tym kluczowym punktem jest to, czy zdobÄ™dziesz siÄ™ na odwagÄ™, by we wnÄ™trzu swojej osobowoÅ›ci odnaleźć to, co wÅ‚aÅ›ciwie osobowość próbuje przed tobÄ… ukryć?

Możesz zapytać: w jaki sposób to dziaÅ‚a? …  w jaki sposób zostaÅ‚o to przede mnÄ… zamaskowane? Co jest tÄ… maskÄ…? Masek może być oczywiÅ›cie wiele, mogÄ… być nawet naÅ‚ożone jedna na drugÄ… – w ten sposób, byÅ›my nie widzieli ich iloÅ›ci i byÅ›my myÅ›leli, że jest tylko jedna…

Dlatego przyjrzyjsiÄ™ temu, jaki temat wciąż jest obecny w twoim życiu, jaki motyw gra na twych uczuciach … Jaka jest ta podstawowa nutka, ten gÅ‚ówny ton, który wybrzmiewa w tobie i wpÅ‚ywa na twe uczucia. Ta przewodnia nutka, która decyduje o tym, jak siÄ™ czujesz przez caÅ‚y czas – może i przez caÅ‚e życie. Odkrycie tego jest niezwykle ważne, dlatego trzeba siÄ™ do tego dokopać. Chodzi o to, by usÅ‚yszeć tÄ™ wewnÄ™trznÄ… faÅ‚szywÄ… muzykÄ™ …

Mnóstwo ludzi z samego rana siada na rower czy wsiada do auta i z uÅ›miechem na ustach jedzie do pracy. ZaczynajÄ… pracować, lecz wÅ‚aÅ›ciwie gdzieÅ› gÅ‚Ä™boko w sobie czujÄ… coÅ› innego: smutek –drąży ich energia smutku. I wÅ‚aÅ›nie w chwili odkrycia tego smutku byÅ‚oby dobrze przyjrzeć siÄ™ temu uczuciu.  Z czym jest zwiÄ…zane? Czy może z pracÄ…, której nie lubisz, i co powoduje, że czujÄ™ siÄ™ przez to nieszczęśliwy. A może to czucie, ten przewodni ton, ma zwiÄ…zek z pewnym wydarzeniem w życiu lub może pochodzi skÄ…dÅ› indziej? I jak możesz siÄ™ tego pozbyć? PuÅ›cić to? Zajmij siÄ™ dogÅ‚Ä™bnym zbadaniem tego fragmentu … chodzi gÅ‚ównie o to, jak to postrzegasz? I co to z tobÄ… robi? Zrób to w chwili caÅ‚kowitego spokoju, gdy twoja istota pozwoli sobie na odprężenie, gdy nie masz w sobie obcych energii. Ważne jest to, że jesteÅ› tego Å›wiadom. A także to, że to ty i tylko ty jesteÅ› swoim autorytetem. Nie masz żadnych panów nad sobÄ…. Wiesz, że twoje decyzje pochodzÄ… z twych wÅ‚asnych wyborów. I jesteÅ› pewny, że w twym czuciu, w twej Å›wiadomoÅ›ci jest coÅ›, co spowoduje, że stwarzasz podwaliny dla kontaktów z rasami z innych wymiarów oraz innych gatunków. To jest bardzo ważne, ponieważ wtedy twoje zachowanie podczas takich spotkaÅ„ nie wynika z twej osobowoÅ›ci, a mianowicie nie jest dyktowane niepewnoÅ›ciÄ… czy też strachem – wtedy potrafisz z caÅ‚ym spokojem i pewnoÅ›ciÄ… siebie sprostać takiej sytuacji. Wtedy caÅ‚e twe jestestwo promienieje I to jest odczuwane przez te obce rasy:  jesteÅ› mile widziany i masz prawo do bycia z nimi. Czy to jest pozytywne czy też negatywne, nie odgrywa tutaj absolutnie żadnej roli. OsobliwÄ… cechÄ… czÅ‚owieka jest to, że swojÄ… istotÄ… jest w stanie wpÅ‚ywać na pole innych (istot czy sytuacji). JeÅ›li ty lub ja jesteÅ›my przepeÅ‚nieni strachem, to to wpÅ‚ywa na pole astralne i morficzne tej istoty.  Dlatego dość czÄ™sto poruszam ten temat. Niezmiernie ważne jest, by to w sobie oczyÅ›cić.  Ponieważ, gdy tego nie uczynisz, to to może mieć bardzo wielki wpÅ‚yw na inne cywilizacje. Tak silne, że te cywilizacje bÄ™dÄ… tego doÅ›wiadczaÅ‚y w sobie i bÄ™dzie im to przeszkadzaÅ‚o w ich wÅ‚asnym życiu (wszyscy sÄ… poÅ‚Ä…czeni ze wszystkimi).

A

Czyli, jak dobrze zrozumiaÅ‚em, osobisty rozwój jest kluczem w urzeczywistnieniu  kontaktów z obcymi.

M

Absolutnie tak.  WÅ‚aÅ›ciwie zawsze w koÅ„cu chodzi o rozwój osobisty.

CzÄ™sto jako cywilizacja kolektywna odrzucamy to od siebie, by wziąć pod lupÄ™ wÅ‚asnÄ… osobowość. Wszyscy czÄ™sto rozmawiamy o szacunku i ludzie wciąż mówiÄ… o bezwarunkowej miÅ‚oÅ›ci. Lecz na ile bezwarunkowa jest twa miÅ‚ość i czy respekt jeszcze coÅ› dla ciebie znaczy, gdy z kimÅ› siÄ™ nie zgadzasz i zaczynasz tÄ™ osobÄ™ atakować. Co wtedy siÄ™ w tobie dzieje? Mówisz co innego, a co innego robisz.  Czyli trzeba być konsekwentnym i stać za tym, co gÅ‚osimy i pozwolić, by to przejawiaÅ‚o siÄ™ przede wszystkim w naszym zachowaniu. To jest bardzo istotne doÅ›wiadczenie i warto to mieć w jednym paluszku. Jak możemy być przedstawicielami Ziemi nie majÄ…c tych rzeczy pod kontrolÄ…?

Rozwój osobisty to również wglÄ…d w siebie i zrozumienie, co siÄ™ dzieje w naszym wnÄ™trzu – jeÅ›li to wiesz, masz możliwość kreowania, a wtedy możesz tÄ™ zdolność rozwijać. Wtedy bÄ™dziesz w stanie odczuwać bez żadnych zakÅ‚óceÅ„ z zewnÄ…trz – możesz stwarzać wszystko, co pragniesz mieć w swoim życiu, co chciaÅ‚byÅ› osiÄ…gnąć, możesz też rozwijać swoje talenty. Dodatkowo możesz siÄ™ też nauczyć sposobów manifestacji. To jest wÅ‚aÅ›nie to, o co chodzi w Uniwersum. A w Uniwersum chodzi przede wszystkim o to, że ta fizyczna rzeczywistość jest rezultatem niezrozumienia pola morficznego, którego jesteÅ›my częściÄ… (ono jest w nas a my w nim). Wszystkie emocje, które mamy teraz w naszych ciaÅ‚ach, wpÅ‚ywajÄ… na pole morficzne, przez co powstajÄ… sytuacje, z których nie jesteÅ›my zadowoleni. WiÄ™c  to prawda, my sami je stwarzamy. Skoro chcesz siÄ™ od tego uwolnić, to bÄ™dziesz musiaÅ‚ przejść przez konfrontacjÄ™ z mniej przyjemnymi informacjami o sobie, które odkryjesz podczas tego procesu. I w koÅ„cu bÄ™dzie wspaniale.

A

SÅ‚uchajÄ…cy Ciebie ludzie mogÄ… sobie pomyÅ›leć, że aby mieć mieć miÄ™dzywymiarowy  kontakt, czÅ‚owiek musi być na wysokim poziomie oÅ›wiecenia i musi być caÅ‚kowicie oczyszczony.

Gdy patrzÄ™ na to, co siÄ™ teraz dzieje na Ziemi, czym jest astral i co zdarzyÅ‚o siÄ™ w historii… każdy mniej lub wiÄ™cej oczyÅ›ciÅ‚ swoje brudy. Nie każdy może stać siÄ™ BuddÄ…, nie każdy może być czysty jak diament i dopiero wtedy pomyÅ›leć, że jest gotów na kontakt z obcymi. Jest wiele warstw, w których czÅ‚owiek jest już wolny od lÄ™ku.  U każdego wyglÄ…da to inaczej,  ponieważ każdy jest inny.

Twierdzisz, że jak czujesz jeszcze lÄ™k lub nie czujesz siÄ™ pewny siebie, to wtedy nie spotkasz tego, co mogÅ‚oby siÄ™ wydarzyć na twej drodze? Å»e nie powinieneÅ› tego zaczynać? To przypomina stwierdzenie, że nie można być tylko trochÄ™ w ciąży – w ciąży jesteÅ› lub nie. JesteÅ› pewny siebie lub nie. I jeÅ›li nie, to nie zaczynaj ?

M

RozmawiaÅ‚em kiedyÅ› z kobietami, które mówiÅ‚y, że czujÄ… siÄ™ troszeczkÄ™ jak w ciąży. WiÄ™c wnioskujÄ™, że to jest możliwe. Ale rozumiem twe pytania. Nie chodzi o to, byÅ›my byli oÅ›wieceni. To, w sytuacji, w której siÄ™ znajdujemy, indywidualnie czy jako cywilizacja, nie jest istotne. Chodzi o to, żebyÅ›my sobie wyraźnie zdali sprawÄ™ z tego, że mamy w sobie to pole morficzne (że siÄ™ z niego skÅ‚adamy) i z tego, że tutaj na Ziemi żyjemy w polu morficznym / morfogenetycznym tej piÄ™knej planety, gdzie sÄ… przechowywane kody stworzenia. WiÄ™c reasumujÄ…c: żyjemy w tym polu i musimy wiedzieć (to ważne), że możemy też w niego wyjść. Musimy mieć Å›wiadomość tego, że kody matriksa, które teraz nas kontrolujÄ… i nami sterujÄ…, sÄ… poÅ‚Ä…czone ze zbiorowÄ… Å›wiadomoÅ›ciÄ… ludzkoÅ›ci. To ludzkość myÅ›lÄ…c w sposób, który zostaÅ‚ jej podyktowany przez wychowanie, dom, szkoÅ‚Ä™, religiÄ™ itp, itd. podtrzymuje ten matriks – inaczej nie mógÅ‚ by istnieć. Zbiorowa Å›wiadomość, czyli caÅ‚ość – to co stworzyliÅ›my wspólnie i co podtrzymujemy, jest w istocie mocÄ… oraz potÄ™gÄ…. Nie chodzi tu o Martijn czy Arjana czy o ludzi w domu, którzy teraz uważajÄ…, że muszÄ… siÄ™  oÅ›wiecić. W istocie chodzi o to, byÅ›my umieli zastosować pewnÄ… prawdÄ™, a mianowicie to, że potrafimy coÅ› wykreować i to rzeczywiÅ›cie powstanie, ponieważ mamy (zapomnianÄ… przez nas) moc stwarzania. To siÄ™ dzieje za naszÄ… sprawÄ… pod kierownictwem pewnych manipulujÄ…cych nami istot.  Nawet przy osiÄ…gniÄ™tych 3 lub 4 procentach oÅ›wiecenia mamy już wpÅ‚yw na Å›wiadomość zbiorowÄ…. To o to wÅ‚aÅ›nie chodzi. Tu chodzi o respekt.

Wszystkie programy dziaÅ‚ajÄ…ce wokóÅ‚ nas majÄ… zadanie pozbawienia nas autorytetu i wewnÄ™trznej mocy stwarzania. Chodzi o to, by na nowo siÄ™ otworzyć, wprowadzić do zbiorowej Å›wiadomoÅ›ci ludzkoÅ›ci ten nowy program. Wtedy wszystko siÄ™ zmieni. Teraz wÅ‚aÅ›nie to robimy. W chwili gdy razem stworzymy odpowiednie czÄ™stotliwoÅ›ci, stworzymy nowe pola Å›wiadomoÅ›ci, inne cywilizacje mogÄ… przybyć tutaj dosÅ‚ownie zaraz. Wtedy bÄ™dziemy mogli siebie dostrzec i siÄ™ ze sobÄ… przywitać. To wszystko jest możliwe.

Ludzie sÄ… za bardzo przywiÄ…zani do form i pewnych technik rozwoju duchowoÅ›ci … ja jestem niezwykle duchowym czÅ‚owiekiem, tylko że nie przywiÄ…zujÄ™ wagi do żadnej formy tego aspektu. Zbyt dużo dyskusji przeprowadziÅ‚em na ten temat – z istotami spoza Ziemi, które majÄ… na ten temat zupeÅ‚nie podobne zdanie. (Wszystkie formy duchowoÅ›ci sprawiajÄ…, że nie jesteÅ› caÅ‚kowicie wolny, ponieważ kierujesz siÄ™ zasadami pochodzÄ…cymi z zewnÄ…trz, one nie wypÅ‚ywajÄ… z tu i teraz, z wciąż odnawiajÄ…cej siÄ™ chwili tu i teraz, z twej dziewiczej istoty nie zbrukanej czyimiÅ› dogmatami. – od tÅ‚umaczki).

Teraz mam zamiar powiedzieć coś bardzo dziwnego: naprawdę dla człowieka lepiej jest, kiedy jest ateistą i rozwija najpierw swą osobowość, rozwija się w ramach tej osobowości, by następnie odkryć, że jest częścią przeogromnej sieci świadomości, świadomości jedności i mocy. W chwili, gdy znajdziesz się w tej świadomości, przypomnisz to sobie, a wtedy zaczniesz doświadczać swej mocy oraz zobaczysz, skąd ona płynie. My, niestety, staramy się wszystko zracjonalizować.

Uważam, że to bardzo ciekawy obszar badaÅ„ – odkrycie wÅ‚asnej mocy i jej źródÅ‚a.

A

Czyli trzeba  mieć silnÄ… osobowość, aby jÄ… ostatecznie zniszczyć?

M

 DokÅ‚adnie. A dziÄ™ki temu bÄ™dziesz miaÅ‚ inny wymiar przeżyć, bÄ™dziesz w inny sposób odczuwaÅ‚.  BÄ™dziesz, że tak powiem, nie z tego Å›wiata, staniesz siÄ™ dziwakiem takim jak ja, chociaż muszÄ™ powiedzieć, że nie  zawsze i nie wszyscy mnie tak odbierajÄ…. Wiele osób mówi, że rozumiejÄ… to, co przekazujÄ™. Sposób komunikacji przybierze innÄ… formÄ™.

A

CzÄ™sto sÅ‚yszaÅ‚em jak mówisz, że nie idziesz w szeregu. Ja też próbujÄ™ tak robić, jednak w pewnej chwili dostrzegam, że zaczynam siÄ™ dopasowywać do nurtu kolektywnego – czujÄ™ to wyraźnie w ciele.

M

Tak

A

To jest właśnie to, jak jesteśmy podłączeni do kolektywnego programu. Czy możesz powiedzieć coś jeszcze na ten temat? Jak ty to robisz, w praktyce, w swoim życiu?

M

Tym, co jest najważniejsze, o co chodzi w tym wszystkim, jest bycie w stanie uważnoÅ›ci i czujnoÅ›ci. Wszyscy jesteÅ›my zanurzeni w morzu bodźców przychodzÄ…cych do nas z zewnÄ…trz. Zdaje siÄ™ nam, że to my sami myÅ›limy, a my wÅ‚aÅ›ciwie myÅ›limy to, co dyktuje nam spoÅ‚eczeÅ„stwo (program zbiorowy). I to jest jedno. Nie masz czasu, by samodzielnie myÅ›leć, by stworzyć sobie nieco spokoju. Zanim siÄ™ ockniesz, już jest czwarta godzina i dzieci już przyszÅ‚y ze szkoÅ‚y. OczywiÅ›cie, pojawienie siÄ™ dzieci sprawia, że siÄ™ cieszysz, lecz to jest znowu ten bodziec z zewnÄ…trz. I wÅ‚aÅ›nie w ten sposób upÅ‚ywa caÅ‚y dzieÅ„. Wciąż poruszasz siÄ™ / żyjesz wedÅ‚ug jakichÅ› wzorców.

Ludzkość od bardzo dawna, dÅ‚użej niż sobie możemy wyobrazić, znajduje siÄ™ w stanie zbiorowej hipnozy. Ludzkość zostaÅ‚a zbiorowo zahipnotyzowana. Teraz staramy siÄ™ przebudzić z tego stanu. Ale, by to siÄ™ nam udaÅ‚o, potrzebna jest czujność i uważność, I to jest bardzo ważne. I ta czujność oraz uważność nie ma być skierowana na zewnÄ…trz lecz do wnÄ™trza. W momencie, gdy zdajÄ™ sobie sprawÄ™ z tego, co robiÄ™, co siÄ™ ze mnÄ… dzieje – abstrahujÄ…c od filmu i kobiety w czerwieni – że jestem uważny i wtedy zuważam, że to wszystko może znaczyć coÅ› zupeÅ‚nie innego. Co siÄ™ ze mnÄ… dzieje? I wtedy, bÄ™dÄ…c czujnym, zauważam, że mojÄ… uwagÄ™ przyciÄ…ga coÅ›, co nie jest warte uwagi, a jest manewrem odwracajÄ…cym jÄ… od czegoÅ› ważnego, a przecież chodzi o to, bym skupiÅ‚ siÄ™ na tym, na czym byÅ‚em wÅ‚aÅ›nie skupiony. To trzeba w sobie wytrenować – tÄ™ czujność. Gdy używamy sÅ‚owa mind control, to możemy obrócić to w coÅ› pozytywnego a mianowicie sami zdobywamy control nad naszym mind: chodzi o to, że uczymy siÄ™ kierować wÅ‚asnymi myÅ›lami, gdyż sÄ… na tym Å›wiecie technologie, którymi posÅ‚ugujÄ… siÄ™ bardzo zaawansowane grupy ludzi, zaangażowane w proceder majÄ…cy dosÅ‚ownie kierować ludźmi  (tak jak kieruje siÄ™ autem – dopisek tÅ‚umacza) poprzez sterowanie ich myÅ›lami. To jest możliwe poprzez zaawansowane technologie jak i poprzez  rodzaj pewnych czÄ™stotliwoÅ›ci.

WiÄ™c wynika z tego wniosek, że czujność jest najważniejsza. Można mówić o tym tygodniami. I to jest też jedna z najważniejszych rzeczy. My zaznaczamy tutaj niektóre ważne aspekty, lecz nie dajemy żadnych gotowych reguÅ‚. Omawiamy Å›cieżkÄ™, którÄ… możesz iść, a to znaczy, że zawsze trzeba sÅ‚uchać siebie bÄ™dÄ…c jednoczeÅ›nie poÅ‚Ä…czonym ze swym wnÄ™trzem. Nikt nie może ci powiedzieć, jak to siÄ™ robi, jak to dziaÅ‚a. Ponieważ tylko ty możesz to poczuć, to odebrać. A to znaczy, że bÄ™dziesz wciąż czujny i uważny w tym co robisz, jak siÄ™ zachowujesz i jak siÄ™ czujesz.

PrzytoczÄ™ przykÅ‚ad : 2 Wojna Åšwiatowa, ludzie masowo witali siÄ™ sÅ‚owami ‘hail Hitler’. Ci ludzie znajdowali sie w sytuacji kolektywu, byli ze sobÄ… grupowo poÅ‚Ä…czeni. Po jakimÅ› czasie to siÄ™ rozpadÅ‚o. Zostali do tego zmuszeni, byÅ‚o to zwiÄ…zane z tym, że masowo przestano akceptować to, co siÄ™ dziaÅ‚o. NajwiÄ™kszy wpÅ‚yw na zmianÄ™ miaÅ‚ fakt, że zbiorowa Å›wiadomość zostaÅ‚a przepeÅ‚niona innymi myÅ›lami, energiÄ… innego pola morficznego. To jest wÅ‚aÅ›nie moc tego, kim siÄ™ stajemy, gdy oczyÅ›cimy nasze pole morficzne. Możemy być czujni, uważni i sami kreować od zewnÄ…trz to, co mamy na oku. Robimy to mówiÄ…c o tym. W trakcie mówienia o tym tworzymy obrazy. A gdy wysyÅ‚amy obrazy, pojawiajÄ… siÄ™ uczucia. Sami tym sterujemy. Na tym opierajÄ… siÄ™ rasy. WiÄ™c to my sami jesteÅ›my kluczem.

A

WÅ‚aÅ›nie dostaliÅ›my pytanie. MówiÅ‚eÅ› o poważnych zmianach, które wÅ‚aÅ›nie nastÄ™pujÄ…. Czy mógÅ‚byÅ› na ten temat powiedzieć coÅ› wiÄ™cej? WÅ‚aÅ›ciwie to już zaczÄ…Å‚eÅ› o tym mówić.

M

Jedno z najważniejszych zagadnieÅ„ … Spójrz na fakt, że ludzie wziÄ™li stery we wÅ‚asne rÄ™ce i teraz sami wszystko sprawdzajÄ… oraz badajÄ…… 10 lat temu rzÄ…d mógÅ‚ ludziom wmawiać co chciaÅ‚, ale teraz jest to niemożliwe. Jest sprzeciw. Ludzie oglÄ…dajÄ… wiadomoÅ›ci, ale też czujÄ…, że to co jest im przedstawiane, nie zgadza siÄ™ (że to kÅ‚amstwa). Ze zwiÄ™kszonÄ… siÅ‚Ä… zaczynajÄ… na masowÄ… skalÄ™ czuć i widzieć te zbiorowe kÅ‚amstwa. Tego już żaden rzÄ…d nie jest w stanie zatrzymać.

Dzisiaj jest 11 wrzeÅ›nia. To jest oczywiÅ›cie odpowiednia data, by wspólnie coÅ› przetransformować. Również to zostaÅ‚o zamiecione pod dywanik. Na temat tamtych wydarzeÅ„ istnieje mnóstwo teorii. Tego nie da siÄ™ już zatrzymać.

Co ja mogÄ™ o tym powiedzieć: obserwuj ruch i wydarzenia, które wokóÅ‚ ciebie nastÄ™pujÄ….

Prawie na każdym polu widzimy zmiany. Ma to też zwiÄ…zek ze zdrowiem. W Holandii jest wiele Å‚adnych inicjatyw zwiÄ…zanych z innymi formami nauczania. To jest coÅ› wzniosÅ‚ego. Rodzice, jak również nauczyciele, porzucajÄ… pracÄ™, by wziąć wÅ‚adzÄ™ opartÄ… na wÅ‚asnej mocy, w swe rÄ™ce. By wnieść wkÅ‚ad w te nowe projekty bazujÄ…ce na nowych wizjach i formach. Tego nie da siÄ™ wymyÅ›lić, to trzeba czuć. Åšwiadomość czucia jest tak bardzo mocna. W tym samym czasie dziaÅ‚ajÄ… siÅ‚y, które chcÄ… kontrolować pole Å›wiadomoÅ›ci poprzez wysyÅ‚anie negatywnych informacji. Ale ma miejsce rozwój, którego już nie da siÄ™ zatrzymać.

A

Tak, też to odczuwam. W poÅ‚udnie musiaÅ‚em iść do de Mitra (sklep), by wypożyczyć ten stóÅ‚. Podczas rozmowy wypożyczajÄ…ca zapytaÅ‚a mnie, co bÄ™dÄ™ z nim robiÅ‚. OpowiedziaÅ‚em jej o nas i o tematyce programu. I wiesz, ona byÅ‚a bardzo dobrze zorientowana w tej tematyce. Jej mąż również siÄ™ tym zajmuje. Tak czÄ™sto siÄ™ to sÅ‚yszy. PowiedziaÅ‚a też, że zna bardzo wielu ludzi, którzy czujÄ…, że coÅ› w tym wszystkim siÄ™ nie zgadza. Wszystko, co miaÅ‚o pozostać ukryte, wypÅ‚ywa na Å›wiatÅ‚o dzienne.

M

To sÄ… warstwy. Gdy znajdziesz siÄ™ na czyjejÅ› imprezie imieninowej, możesz jeszcze poruszyć temat 9/11. Każdy ma wÅ‚asne zdanie na ten temat i wÅ‚asne odczucia z tym zwiÄ…zane. Możemy mówić o wydobywaniu gazu Å‚upkowego w Groningen (miasto i jedno z województw Holandii). WaÅ›nie wyszÅ‚o na jaw, że minister Sprong przyjÄ…Å‚ rolÄ™ adwokata, by uzyskać roszczenia dla masy ludzi i by zostaÅ‚o rozpoczÄ™te Å›ledztwo dotyczÄ…ce N.A.M. (Nederlandse Aaardolie Maatschapij – nazwa firmy, która wydobywa gaz Å‚upkowy). I to wszystko jest teraz możliwe, ponieważ ludzie razem czujÄ…, że  wspóÅ‚praca jest ogromnie ważna oraz potrzebna. Wspólnota i wzajemne zjednoczenie też gra ogromnÄ… rolÄ™, gdyż kiedy tego brakuje, nie poradzimy sobie. A także Å›wiadomość i odczucia nas wszystkich: tu coÅ› nie gra, coÅ› siÄ™ tu nie zgadza. I wÅ‚aÅ›nie ruch w tym kierunku jest ogromny. Ludzie budzÄ… siÄ™ masowo. I to jest fantastyczne. I to należy zobaczyć z szerszej perspektywy. CaÅ‚Ä… opowieść można ująć w jednym zdaniu, a mianowicie, że siedzimy w wielkim procesie przemian.

Zanim urodziÅ‚em siÄ™ w mym fizycznym ciele, już wtedy zobaczyÅ‚em, że to nie Ziemia przesuwa siÄ™ w kierunku innej rzeczywistoÅ›ci. My wcale nie przechodzimy do piÄ…tego wymiaru. Ziemia też nie przesunie siÄ™ w inne miejsce, ale wydarzy siÄ™ coÅ› bardzo znaczÄ…cego dla Å›wiadomoÅ›ci naszego pola morficznego, a dziÄ™ki temu to stanie siÄ™ też z ZiemiÄ… i caÅ‚ym WszechÅ›wiatem. To jest nasza pierwotna moc, którÄ… posiadamy od bardzo dawna.

A

Czy chodzi o czwarty stopieÅ„? StwierdziÅ‚eÅ›, że kosmici sÄ… miÄ™dzywymiarowi …. Co byÅ‚o ostatnim stopniem ?

M

Tak, sÄ… ultrawymiarowi. MajÄ… bezpoÅ›rednie poÅ‚Ä…czenie z MetawszechÅ›wiatem – pierwotnym źródÅ‚em caÅ‚ego WszechÅ›wiata.

A

Czy jest to nasz dom, nasza macierz ?

M

Tak, to jest ŹródÅ‚o naszego pochodzenia – tam powstaliÅ›my i stamtÄ…d pochodzimy. To jest nasze źródÅ‚o – dom, jak też można powiedzieć – to miejsce, w którym siÄ™ pojawiliÅ›my, gdzie siÄ™ narodziliÅ›my. To źródÅ‚o nas stworzyÅ‚o. To też jest bardzo ważne. Czasem mówiÄ™, że przybyÅ‚em z przyszÅ‚oÅ›ci mej Å›wiadomoÅ›ci … ChcÄ™ przez to powiedzieć, że możliwoÅ›ci /moc Å›wiadomoÅ›ci, która tkwi w ludziach, pochodzi z zupeÅ‚nie innego rodzaju czasu. My przedstawiamy to sobie liniowo / logicznie / poprzez lewÄ… póÅ‚kulÄ™ (czyli racjonalnie jak to ma miejsce w tym Å›wiecie), ale w rzeczywistoÅ›ci to nie pochodzi z przyszÅ‚oÅ›ci, w której teraz siÄ™ znajdujemy. To jest zupeÅ‚nie inna przyszÅ‚ość.To jest przyszÅ‚ość, w której zdarzyÅ‚o siÄ™ coÅ›, co ma zwiÄ…zek z koÅ„cem, zakoÅ„czeniem pola Å›wiadomoÅ›ci, z którego powstaliÅ›my, z którego jesteÅ›my stworzeni i które w sobie nosimy. W metafizycznym polu stwarzania coÅ› siÄ™ wydarzyÅ‚o, co spowodowaÅ‚o, że Å‚Ä…czność zostaÅ‚a zakÅ‚ócona.

Aby zrozumieć, co wÅ‚aÅ›ciwie tam siÄ™ wydarzyÅ‚o, weź jako przykÅ‚ad to, co robiÅ‚ Emoto. Zapewne wszyscy to znamy. Emoto badaÅ‚ krysztaÅ‚y wody i zauważyÅ‚, że one przyjmujÄ… pewne formy. StwierdziÅ‚, że mamy moc, by za sprawÄ… energii miÅ‚oÅ›ci dokonywać zmian / korekcji w tym polu. I patrzÄ…c na krysztaÅ‚y wody, można też stwierdzić, że strach i negatywne myÅ›li mogÄ… zmienić pole energetyczne, muzyka też może. I to jest,  mówiÄ…c w uproszczeniu, to co siÄ™ staÅ‚o. Nasze czÄ™stotliwoÅ›ci Å›wiadomoÅ›ci zostaÅ‚y zakÅ‚ócone, przez co nie mamy dostÄ™pu do warstw / miejsc  czÄ™stotliwoÅ›ci, skÄ…d jesteÅ›my, gdzie powstaliÅ›my. W chwili, gdy zaczynamy przywracać ten dostÄ™p, gwaÅ‚townie przechodzimy przez emocje i odczucia, które wcale nie należą do nas, a sÄ… podyktowane, wdrukowane i skopiowane w nas przez matriks (za sprawÄ… dynastii Annunaków, którzy zostali do tego wykorzystani – przypis tÅ‚umaczki). Gdy masz odwagÄ™, by je przeżyć, a to jest naszym zadaniem, to przechodzÄ…c przez to, dotrzesz do pola Å›wiadomoÅ›ci, które jest nienaruszone i nietkniÄ™te, wtedy zostaniesz do niego na nowo podÅ‚Ä…czony i już pozostaniesz w tym stanie zjednoczenia. I zobaczysz wszystko w innym Å›wietle. Nie znaczy to, że trzeba skreÅ›lić modele reinkarnacji, lecz dostrzeżesz, że to jest o wiele wiÄ™ksze niż w tym momencie to widzisz.

Znaczy też to, że caÅ‚y astral, pole aury i struktura czakr byÅ‚y niewÅ‚aÅ›ciwe zinterpretowane – na podstawie tego, jak my teraz funkcjonujemy. InterpretujÄ…c w stary sposób i patrzÄ…c poprzez te okulary, które teraz mamy na nosie, wszystko siÄ™ oczywiÅ›cie zgadza, ale czy tak rzeczywiÅ›cie jest z poziomu szerszej perspektywy?

Ultrawymiarowi odwiedzajÄ… naszÄ… ZiemiÄ™ z wielkÄ… ostrożnoÅ›ciÄ…. Oni sÄ… naszÄ… prawdziwÄ… rodzinÄ…. Te istoty istniejÄ… w polu zerowym. Z niego powstaÅ‚y (zerowa energia, absolut – dopisek tÅ‚umaczki), ale to nie jest plus lub minus. To jest absolutna moc stwarzania.

Tam jest nieskazitelny, niepokalany, przeczysty spokój i pokój. To jest najczystsza miÅ‚ość.To jest Å›wiÄ™ta cisza. Dziewiczość.

A

Nie mówisz tutaj o Syrianach czy Arkturianach. To jest zupeÅ‚nie inna kwestia?

M

Syrianie i Arkturianie sÄ… w jednoÅ›ci, w poÅ‚Ä…czeniu z tÄ… Å›wiadomoÅ›ciÄ…. MajÄ… z tym bezpoÅ›redniÄ… Å‚Ä…czność. Dlatego czekajÄ… na to, co my bÄ™dziemy robić. Oni czekajÄ… do chwili, gdy ty Arjan i ja Martijn oraz widzowie w domu, którzy sÄ… tymi, kim myÅ›lÄ…, że sÄ…. Oni czekajÄ… do czasu, gdy my zdobÄ™dziemy siÄ™ na odwagÄ™, by odkryć coÅ› w tej osobowoÅ›ci … Na moment, gdy to zrobimy, (a wiele jest od nas wymagane). I to jest możliwe, to jest Å‚atwe, naprawdÄ™ nie jest to takie trudne. Musisz tylko mieć ochotÄ™, gotowość na to, by dotrzeć do siebie i mieć odwagÄ™ być sobÄ… …  że w ogóle masz prawo cieszyć siÄ™ życiem. W naszych systemach tkwiÄ… fundamentalne, bardzo bolesne ale i bardzo Å‚atwe do pokonania blokady i przekonania, które sÄ… bardzo zatwardziaÅ‚e. Moc stworzenia dzieje siÄ™ jedynie w teraz. Z tego powodu czÄ™sto to przeoczamy. Dobrze byÅ‚oby poÅ›wiÄ™cić temu wÅ‚aÅ›nie swÄ… uwagÄ™ i to po prostu dobrze zbadać. I to jest fantastyczne.

A

To jest niesamowite.

M

Jak bardzo może to być piÄ™kne ? NaprawdÄ™ o wszystkim można mówić bez uznawania za temat tabu. Wiem, że sÄ… ludzie, którzy raczej za tym nie przepadajÄ…. Rozumiem ich, ja też nie wszystko lubiÄ™, ale jednak tak ma prawo być bez czyjejkolwiek aprobaty.

A

Jeszcze jedno pytanie, które siÄ™ powtarza. Kiedy bÄ™dziemy mogli siÄ™ uÅ›ciskać z kosmitami ?

M

Wtedy, gdy zmodernizujemy, zaktualizujemy nasze możliwoÅ›ci, nasz potencjaÅ‚. Na temat potencjaÅ‚u naszego fizycznego umysÅ‚u – mózgu zdania sÄ… podzielone. PotencjaÅ‚ mózgu jest wykorzystywany w 6-ciu procentach. Neurolodzy robiÄ… przeróżne testy badajÄ…c, jak pracujÄ… nasze szare komórki. Kiedy poznamy to, że szare komórki w rzeczywistoÅ›ci interpretujÄ… bodźce z zewnÄ…trz, wtedy bÄ™dziemy mogli stwierdzić… że jesteÅ›my gotowi ich powitać… lecz wÅ‚aÅ›nie na podstawie bodźców, które za tym idÄ…, wiemy, że to jest możliwe. W czasie, gdy w twym otoczeniu sÄ… inne pola Å›wiadomoÅ›ci (inne istoty), których nie byÅ‚eÅ› w stanie rozpoznać, a które dadzÄ… siÄ™ rozpoznać poza tymi szeÅ›cioma procentami. Można powiedzieć, że te istoty funkcjonujÄ… / nadajÄ… na innych czÄ™stotliwoÅ›ciach niż nasze szare komórki. W takim przypadku nie bÄ™dziesz potrafiÅ‚ tych istot dostrzec. Bardzo ważne jest, byÅ›my sobie uÅ›wiadomili to, że na naszej Ziemi przez caÅ‚y czas sÄ… obecne wspaniaÅ‚e i przepiÄ™kne cywilizacje, które też chciaÅ‚yby nas powitać. Gdy pytasz, jak możesz to zrobić, to odpowiem, że to zależy od naszych zdolnoÅ›ci. A ta nasza zdolność nie tkwi w mocy mózgu, ale raczej w jego czÄ™stotliwoÅ›ciach. Mózg posiada różne czÄ™stotliwoÅ›ci. Masz stan alfa, beta i theta. Istnieje też wiele innych czÄ™stotliwoÅ›ci niż te, które wymieniÅ‚em, I zależą one od naszego nastroju.

Znów powróciliÅ›my do tego punktu. W chwili, gdy potrafisz być caÅ‚kowicie wolnym – co nie znaczy, że musisz być zupeÅ‚nie wolny i że musisz wszytko w sobie oczyÅ›cić – zdarzy siÄ™ coÅ› istotnego, zmieni siÄ™ twój nastrój. Przez to szare komórki stanÄ… siÄ™ fizycznie bardziej podatne na to, by wykryć te inne pola .. I w tym momencie te inne, piÄ™kne istoty bÄ™dÄ… mogÅ‚y nas dotknąć.

Tutaj na Ziemi jest zbyt dużo grup, które zajmujÄ… siÄ™ tzw. duchowoÅ›ciÄ…, i które krzyczÄ…, że te istoty przyszÅ‚y z astrala i że wcale nie majÄ… ochoty komunikować siÄ™ z nami. To nie jest prawda. Oni wÅ‚aÅ›nie bardzo chcÄ… siÄ™ z nami skomunikować. Dla nich również odnowienie kontaktu z nami bÄ™dzie bardzo korzystne. To nie tak, że to wszystko jest poza nami, wÅ‚aÅ›nie my odgrywamy bardzo ważnÄ… rolÄ™. To dlatego istnieje ta Å›cieżka samopoznania, nie chodzi tylko o pytanie, kim jestem? Ważny jest wglÄ…d w to, w jaki sposób zmanipulowano Å›wiat. Jak to jest możliwe, że pewni ludzie majÄ… wÅ‚adzÄ™. Jak oni dostali od nas pozwolenie? Jaka to jest sterowana technologicznie zbiorowa hipnoza, która za tym stoi? Jaka Å›wiadomość ukrywa siÄ™ za tymi manipulacjami?

Niech zostanie odkryte to, co teraz jest przysłonięte. Niech to ujrzy światło dzienne. Niewidzialne (ukryte przed nami) ma poprzez to władzę. Już czas, by to zobaczyć! Czas, by tak skwapliwie ukrywana tajemnica została przejrzana i żeby ludzie dostrzegli, co się dzieje naprawdę!

A

Jestem bardzo ciekaw.

DrogÄ… mailowÄ… dostaliÅ›my pytanie od Geerta: “ Bardzo mnie ciekawi, co powiecie o filmach video, które niedawno ukazaÅ‚y siÄ™ w Necie, a które dotyczyÅ‚y teorii pÅ‚askiej Ziemi. Moje pierwsze wrażenie byÅ‚o takie, że sÄ… to mylÄ…ce informacje majÄ…ce siać zamieszanie. Po wysÅ‚uchaniu opowieÅ›ci Martijn czujÄ™, że on ma wiÄ™cej do powiedzenia. “

MuszÄ™ powiedzieć, że myÅ›laÅ‚em,  to samo. To jest oburzajÄ…ce, brakuje sÅ‚ów. JeÅ›li spojrzeć przez teleskop, widać okrÄ…gÅ‚Ä… ZiemiÄ™. Dlaczego Ziemia miaÅ‚aby być pÅ‚aska? JeÅ›li jeszcze bardziej siÄ™ w to zagÅ‚Ä™bić, to pojawia siÄ™ kilka ważnych argumentów. MuszÄ™ przyznać, że już sam nie wiem, co o tym myÅ›leć.

M

Geert , dziÄ™kujÄ™ za pytanie. To pytanie jest interesujÄ…ce, ponieważ jest to teraz gorÄ…cy temat. W zwiÄ…zku z nim pojawia siÄ™ wiele zażartych dyskusji. I również dyskutanci tracÄ… do siebie nawzajem szacunek – nie potrafiÄ… uszanować odmiennych zapatrywaÅ„ czy wizji. MuszÄ™ zauważyć, że już nie możemy trzymać siÄ™ tego, co nam proponuje uniwersytecka oÅ›wiata, ani siÄ™ na tym opierać. Podobnie jest z tym, co daje nam wiedza. Czym jest wiedza?  Wiedza bazuje na informacjach przekazywanych od jednego do drugiego. Gdy informacja nie jest zinterpretowana we wÅ‚aÅ›ciwy sposób lub gdy nie jest odpowiednio odczuta i odczytana, wtedy bardzo niebezpiecznie jest przyjąć jÄ… bez prawidÅ‚owego zrozumienia, lecz nie chodzi o to, że jest bez znaczenia. PÅ‚aska Ziemia czy niepÅ‚aska Ziemia? MogÄ™ mówić jedynie na podstawie tego, czego sam doÅ›wiadczyÅ‚em, co sam zobaczyÅ‚em znajdujÄ…c siÄ™ w energiach innego pola Å›wiadomoÅ›ci i mogÅ‚em widzieć w sposób, w jaki patrzÄ… istoty inne niż my. I  w zwiÄ…zku z tym mogÄ™ podać przykÅ‚ad.

Od czasu do czasu ludzie zarzucajÄ… mi, że nie dajÄ™ bezpoÅ›redniej odpowiedzi. Możliwe, że taki sposób reakcji jest lepszy. Chodzi o to, aby każdy sam poczuÅ‚, co jest tego powodem. Geert, jeÅ›li ci odpowiem: tak, Ziemia jest pÅ‚aska? Z tego wyniknie wniosek, że moim zdaniem Ziemia nie może być okrÄ…gÅ‚a. Wtedy moja odpowiedź bÄ™dzie bardzo dosÅ‚owna i niejako dam do zrozumienia, że moja prawda jest jedyna.  Wszystko wÅ‚aÅ›ciwie krÄ™ci siÄ™ wokóÅ‚ tego, w jaki sposób postrzegamy. CaÅ‚a rzeczywistość zależy od postrzegajÄ…cego / postrzegajÄ…cej i od sposobu interpretowania. 

ByÅ‚em w innych polach Å›wiadomoÅ›ci. Wiele razy znajdowaÅ‚em siÄ™ poza tym matriksem (tym hologramem). Bardzo czÄ™sto, prawdÄ™ mówiÄ…c. Dlatego ważę siÄ™ o tym mówić. ZwróciÅ‚em uwagÄ™, że kiedy wracam do tej części WszechÅ›wiata, która jest kontrolowana i cenzurowana … to pole energii rozciÄ…ga siÄ™ poprzez caÅ‚e nasze Uniwersum…. To jest pewna czÄ™stotliwość, w której zostaliÅ›my uwiÄ™zieni mentalnie, ale jednak wewnÄ…trz siebie nosimy moc kreowania (źródÅ‚o, pole mocy życia). Jednak nie używamy tej energii w obawie, że zostaniemy skonfrontowani z wszelkimi rodzajami rzeczy, które mogÄ… wytrÄ…cić nas z równowagi. ZauważyÅ‚em, że gdy wychodzi siÄ™ z matriksa, z tych warstw kontroli, a później wraca … to po tej stronie w mózgu powstaje bardzo mocny efekt magnetyczny. To jest rodzaj elektro – magnetycznej umysÅ‚owej opaski –  pasa okalajÄ…cego mózg. To sÄ… programy, które sÄ… stosowane dziÄ™ki pewnemu rodzajowi technologii na nasze szare komórki, by oddziaÅ‚ywać na nie wedÅ‚ug życzenia istot kontrolujÄ…cych. Ja czuÅ‚em dosÅ‚ownie ogromnÄ… zmianÄ™ w polu mocy i zauważyÅ‚em, że WszechÅ›wiat przyjmuje również innÄ… formÄ™. WiÄ™c mamy przeróżne modele. Naukowcy toczÄ… ze sobÄ… spory, co do tego, jak wyglÄ…da WszechÅ›wiat, podczas gdy wszyscy to wiemy z badaÅ„ / obserwacji. Naukowcy ujawniali obszerne publikacje na ten temat, stwierdzajÄ…ce, że jest hologramem tkwiÄ…cym w naszych gÅ‚owach, w naszych umysÅ‚ach. ZauważyÅ‚em, że podczas powrotu z tych podróży do matriksa caÅ‚e Universum ulega przemianie. Również to, że powstaje rodzaj dziury, poprzez którÄ… widziaÅ‚em ZiemiÄ™ przybierajÄ…cÄ… różne formy. Nie pÅ‚aska, nie okrÄ…gÅ‚a, ale multiwymiarowa, ultrawymiarowa.

Tego nie możemy przyjąć do Å›wiadomoÅ›ci, ponieważ poprzez patrzenie przez te 6 procent, które mamy do dyspozycji, nasze mózgi nie mogÄ… tego zupeÅ‚nie ogarnąć. To, co chcÄ™ tutaj uczynić, to chcÄ™ wyjaÅ›nić, że wszystko bazuje na umiejÄ™tnoÅ›ci postrzegania i na naszych zdolnoÅ›ciach.

Czy ja jestem przez to osobÄ… bardziej wyjÄ…tkowÄ…? Nie, wcale nie. Absolutnie nie. Jestem jedynie, tym, który może dać pewne tÅ‚umaczenie używajÄ…c sÅ‚ów i obrazów. Zatem pÅ‚aska Ziemia (to jest możliwe), w momencie gdy twoje pole Å›wiadomoÅ›ci siÄ™ zmienia. To jest magnetyzm, nie jest jedynie tym, co widzi nauka, ale ma wiele wspólnego z mocÄ… stwórczÄ… czÅ‚owieka. To wszystko jest bardzo interesujÄ…ce. Można postrzegać to tak: czy pÅ‚aska Ziemia – tak, w przeciwnym razie powiedzielibyÅ›my, że tysiÄ…ce ludzi którzy to tak widzÄ…, zwariowaÅ‚y, a to byÅ‚oby zbyt proste.

A

Wszystko istnieje za sprawÄ… obserwatora.

M

Oczywiście.

A

Wszystkie możliwości są obecne w każdym momencie.

M

Oczywiście.

A

Czyli jest to jedna z możliwości, a inne opcje w tym czasie dołączają do tej jednej możliwości.

M

Bardzo dobrym porównanien jest przykÅ‚ad kogoÅ›, kto jest zahipnotyzowany i widzi coÅ›, czego my wcale nie widzimy, a jednak taka osoba jest Å›wiadkiem czegoÅ›, co dla naszych oczu jest niewidoczne. A zahipnotyzowana osoba widzi to jedynie za sprawÄ… hipnotyzera, który wydaÅ‚ pewne instrukcje. I to jest wÅ‚aÅ›nie sedno sprawy. IstniejÄ… pewne siÅ‚y, które majÄ… caÅ‚y model pod kontrolÄ… – w zakresie pewnych czÄ™stotliwoÅ›ci. Ich kontrola jest możliwa jedynie pod warunkiem, że my wykorzystujemy tylko 6% możliwoÅ›ci naszego mózgu i to, że nie ma w nas szacunku. Wciąż kÅ‚ócimy siÄ™ ze sobÄ… zamiast wÅ‚aÅ›nie wybaczyć sobie i ze wzajemnym szacunkiem skierować uwagÄ™ na to, w jaki sposób możemy wspóÅ‚pracować i osiÄ…gnąć cel dyktowany uczuciem. To jest naprawdÄ™ Å‚atwe.

A

Dzisiaj jest 11 wrzeÅ›nia … to jest dla matriksa szczególna data – z powodu  tego, co siÄ™ wydarzyÅ‚o 14 lat temu, i co o tym wydarzeniu myÅ›li spoÅ‚eczeÅ„stwo. Przecież to, że tÄ™ katastrofÄ™ spowodowaÅ‚y samoloty, nie jest traktowane poważnie. WiÄ™kszość ludzi, która zgÅ‚Ä™biÅ‚a temat, nie wierzy w to, co mówiÄ… oficjalnie, w telewizji. UważajÄ…, że ta katastrofa zostaÅ‚a wywoÅ‚ana przez podÅ‚ożone tam bomby. Warto zapoznać siÄ™ z materiaÅ‚ami przedstawionymi przez Judy Woods, która przytoczyÅ‚a bardzo ciekawe fakty. Co siÄ™ staÅ‚o rzeczywiÅ›cie? Można stwierdzić, że tam miaÅ‚a miejsce dematerializacja. Czy te obrazy mogÄ… pozostać wyÅ›wietlane? (ten program byÅ‚ emitowany na żywo i w trakcie jego emisji byÅ‚y wyÅ›wietlane obrazy. Zobacz link – od tÅ‚umaczki) Judy Wood napisaÅ‚a również książkÄ™, w której omawia ten temat: Wher did the towers go?

Judi poczyniÅ‚a bardzo drobiazgowe badania. Jest naukowcem. JeÅ›li spojrzysz na jej prezentacje, to naprawdÄ™ zaczynasz rozumieć, co w istocie tam siÄ™ zdarzyÅ‚o. Mówi, że podczas katastrofy 9/11 użyto broni dziaÅ‚ajÄ…cej na bazie wolnej energii (z 9/11 zostaÅ‚y wyÅ›wietlone obrazy) – tu można zobaczyć chmurÄ™ pyÅ‚u. Ona mówi: Normalnie, gdy budynek siÄ™ zapada, wtedy pozostaje jedna trzecia gruzu… byÅ‚o 111 piÄ™ter a po zniszczeniu tych wież zostaÅ‚o jedynie 1,5 piÄ™tra gruzu. Pytanie brzmi: gdzie siÄ™ podziaÅ‚a reszta?

A tu po prawej widać 30-sto piÄ™trowÄ… kolumnÄ™, która zostaÅ‚a zbudowana z bardzo twardej stali i która w ciÄ…gu sekundy zmieniÅ‚a siÄ™ w pyÅ‚…

Zaobserwowano jeszcze inne dziwne rzeczy. To jest de maine River, mniej wiÄ™cej 1,6 do 1,7 kilometra dalej, widać auto policyjne, które przód ma caÅ‚kowicie zniszczony a tyÅ‚ jest prawie nienaruszony. Na górze jest lampa, która też jest prawie kompletna.

W odlegÅ‚oÅ›ci 1,7 km można spostrzec jeszcze inne rzeczy, tu można zauważyć, że siedzenie, które zostaÅ‚o zrobione z materiaÅ‚u organicznego, jest zupeÅ‚nie nietkniÄ™te, a to bardzo dziwne, jeÅ›li weźmiesz pod uwagÄ™, że panowaÅ‚a tam bardzo wysoka temperatura – jak możemy wnioskować z tego, co przedÅ‚ożono nam oficjalnie jako powód katastrofy. WiÄ™c gdy widzimy to w kontekÅ›cie matriksa i weźmiemy pod uwagÄ™ to, co zauważyliÅ›my przed chwilÄ… na zdjÄ™ciach, to możemy Å›miaÅ‚o wyciÄ…gnąć wnioski, że miaÅ‚y tu miejsce zupeÅ‚nie inne wydarzenia niż te, które nam przedstawiono oficjalnie.

M

OczywiÅ›cie. ja nie jestem znawcÄ… 9/11, ale też dużo o tym wydarzeniu sÅ‚yszaÅ‚em i czytaÅ‚em. Również patrzyÅ‚em na to wedÅ‚ug mojej metody i moimi oczami. Jedno mogÄ™ powiedzieć: tutaj coÅ› siÄ™ nie zgadza. Wiemy to wszyscy. Uważam, że warto to jeszcze raz dokÅ‚adnie obejrzeć, zaobserwować szczegóÅ‚y i zrobić ekspertyzÄ™ odnoÅ›nie tego, co zrobiono z ludzkÄ… Å›wiadomoÅ›ciÄ…? ZobaczyÅ‚em i poczuÅ‚em, że to wydarzenie wywoÅ‚aÅ‚y bardzo brutalne siÅ‚y, ponieważ potrafiÄ™ to spostrzec. Tam miaÅ‚y miejsce gwaÅ‚towne zmiany w dziedzinie zarzÄ…dzania polem Ziemi. Wiem, że  ogromna rzesza ludzi na caÅ‚ym Å›wiecie uważa, iż ten dzieÅ„ zmieniÅ‚ wszystko. CoÅ› ulegÅ‚o zasadniczej przemianie i już nigdy nie bÄ™dzie tak jak wczeÅ›niej. Tak uważa nie kilka osób, ale wiÄ™kszość. Ta katastrofa naprawdÄ™ dokonaÅ‚a fundamentalnych zmian w Å›wiadomoÅ›ci planety.

WidziaÅ‚em też zdjÄ™cia z tej katastrofy z innego, oddalonego miejsca, a mianowicie z parkingu z samochodami,które byÅ‚y caÅ‚kowicie zmasakrowane i “zesmażone“.  Silniki byÅ‚y roztopione, jakby siÄ™ znalazÅ‚y pod wpÅ‚ywem wysokiej temperatury. A tyÅ‚y samochodów pozostaÅ‚y zupeÅ‚nie nietkniÄ™te – byÅ‚y caÅ‚e ….

Z pewnoÅ›ciÄ… możemy stwierdzić, że na tej planecie jest broÅ„, która sÅ‚uży za przykrywkÄ™ ukrywajÄ…cÄ… coÅ› przed nami – coÅ›, czego nie chcÄ… nam za żadne skarby pokazać.

Na ten temat istniejÄ… obszerne badania i naprawdÄ™ zapraszamy do zapoznania siÄ™ z nimi. Idźcie na wykÅ‚ady, podczas których bÄ™dzie omawiany ten temat. Sprawdźcie, co zostaÅ‚o już napisane. W matriksie już coraz bardziej widać, która to grupa chowa siÄ™ za kulisami, choć w rzeczywistoÅ›ci kurtyny powoli sÄ… odsÅ‚aniane i coraz lepiej można dostrzec, kto to wszystko robi. Wszystko opiera siÄ™ na odbieraniu wolnoÅ›ci, caÅ‚kowitym wysysaniu energii z naszej istoty, zabieraniu nam mocy i energii. Chodzi im o to, żeby ludzie coraz bardziej zniechÄ™cali siÄ™ do życia i aby oddawali swÄ… niezależność, suwerenność i samostanowienie oraz aby poddali siÄ™ we wÅ‚adanie tych istot wierzÄ…c, że sami nie sÄ… w stanie sobie pomóc, a wiÄ™c muszÄ… oddać siÄ™ w rÄ™ce tych manipulujÄ…cych nimi istot. NieÅ›wiadomi zagrożenia ludzie sÄ… wyraźnie prowadzeni w tym kierunku.

WÅ‚aÅ›nie ktoÅ› zadaÅ‚ pytanie: JakÄ… wartość ma autorytet wÅ‚adzy – poza wÅ‚asnÄ… osobÄ…? Dlaczego ludzie oddajÄ… siÄ™ pod wÅ‚adanie elit przekazujÄ…c wÅ‚adzÄ™ politykom?

To ma podÅ‚oże emocjonalne. JeÅ›li jesteÅ›my przekonani, że sami czegoÅ› nie potrafimy i że musimy mieć wsparcie, gdyż jesteÅ›my zbyt mali i bezsilni, by rozwiÄ…zać coÅ› samodzielnie, by sobie pomóc. Codziennie jest nam pokazywany ogrom przestÄ™pczoÅ›ci na Å›wiecie. Wtedy przy okazji daje siÄ™ nam do zrozumienia, że Å›wiatu potrzebna jest kontrola. Å»e nie możemy żyć bez policji i sÄ…dów.

Chcąc, aby społeczeństwo przyjęło inną formę i aby stało się to globalnie, należy to zrobić krok po kroku.

Nie jestem jakimÅ› utopistÄ…. Mimo tych “szalonych’” historii, które opowiadam, jestem zupeÅ‚nie ugruntowanym i trzeźwo myÅ›lÄ…cym czÅ‚owiekiem (chodzÄ™ obiema nogami po Ziemi). BÄ™dziemy musieli przejść przez to razem. A jeÅ›li  bÄ™dziemy mieli odwagÄ™, by jeszcze bardziej zagÅ‚Ä™bić siÄ™ w Å›ledztwo, to z pewnoÅ›ciÄ… odkryjemy wiele bardzo zaskakujÄ…cych rzeczy. A jak bÄ™dziesz miaÅ‚ odwagÄ™, by to badanie przeprowadzić starannie, to odkryjesz, że to, co oni niby planujÄ…, już dawno zostaÅ‚o wdrożone w życie bez powiadomienia nas – w caÅ‚kowitej tajemnicy przed nami i to jeszcze do tego na naszych oczach … To zawsze dzieje siÄ™ w ten wÅ‚aÅ›nie sposób. W koÅ„cu doszliÅ›my do tej prawdy: Nowy porzÄ…dek Å›wiata już dawno zostaÅ‚ wdrożony. To już siÄ™ staÅ‚o! Ten nowy porzÄ…dek Å›wiata już jest! To nie zostanie ogÅ‚oszone we wrzeÅ›niu. Watykan też nie ogÅ‚osi czegoÅ› takiego. Grzęźniemy w tym po uszy. Patrzymy na to i tego nie widzimy!

Staramy siÄ™ wymyÅ›lać przeróżne straszne scenariusze na temat wprowadzenia NPS, podczas gdy wciąż w to brniemy. Musimy siÄ™ po prostu obudzić! Dzieje siÄ™ tak dlatego, że wciąż jeszcze mamy do czynienia z politycznymi rzÄ…dami i wciąż dajemy siÄ™ wciÄ…gać w relacje z nimi. Ale to jest wÅ‚aÅ›nie ta zbiorowa Å›wiadomość – ona rzÄ…dzi i nadaje kierunek. Jedynym wyjÅ›ciem z tej sytuacji byÅ‚oby przejÅ›cie na zupeÅ‚nie inny system zarzÄ…dzania. I to naprawdÄ™ byÅ‚by inny rodzaj zarzÄ…dzania, który już powoli przybliża siÄ™ do nas. W Holandii istnieje wiele wspaniaÅ‚ych grup – wiÄ™kszych i mniejszych, które stworzyÅ‚y dużo wspaniaÅ‚ych inicjatyw. WiÄ™c i to też ma miejsce! WidzÄ™, że ludzie popadajÄ… w konflikty ze sobÄ…. Brak wzajemnego szacunku. Pozwalamy siÄ™ ze sobÄ… skÅ‚ócać.

JeÅ›li znasz kogoÅ›, kto twoim zdaniem strasznie ciÄ™ irytuje, ale wykonuje wspaniaÅ‚Ä… pracÄ™, ma wspaniaÅ‚Ä… inicjatywÄ™, a ty czujesz, że cel jego pracy jest naprawdÄ™ bardzo sÅ‚uszny, to jedyne co siÄ™ liczy, jest to, byÅ› wsparÅ‚ tÄ™ inicjatywÄ™ – spójrz na to sponad siebie i swojego stosunku do tej osoby, choćbyÅ› miaÅ‚ to zrobić jedynie z nim bÄ™dÄ…c i angażujÄ…c w to swe pole magnetyczne, albo gdybyÅ› miaÅ‚ siÄ™ do tego przyczynić przekazujÄ…c mu emocjonalnÄ… Å›wiadomość. Tak wiele jeszcze musimy siÄ™  nauczyć.

A

I to jest do zrobienia. To jest to, co jesteÅ›my w stanie robić. Jest prawie 21-wsza godzina. Zbliża siÄ™ koniec naszego programu. KoÅ„czymy w absolutnym szacunku Å‚Ä…czÄ…c ze sobÄ… nasze moce we wspólnÄ… siÅ‚Ä™. Crowd power.

M

Tak, to jest oczywiÅ›cie bardzo ważny temat. W poprzednim programie daÅ‚em wam namiar na wspólnÄ… medytacjÄ™. Musimy jeszcze zobaczyć, jak to bÄ™dzie siÄ™ rozwijaÅ‚o. Można powiedzieć, że to jest eksperyment. Potrzebujemy siebie nawzajem. Åšwietnie, że dostaliÅ›my taki odzew z caÅ‚ej Holandii.

A

Dzwonili też spoza Holandii. To bardzo krzepi nasze serca.

M

Tak, też zza granicy. Fantastycznie. Możemy to zrobić na różne sposoby. Nie musimy tego robić poprzez medytacjÄ™, możemy też pracować mentalnie. SÄ… ludzie, którzy mówiÄ…: ja chcÄ™ pracować jedynie poprzez energiÄ™ serca. Lecz wszystko jest jednoÅ›ciÄ…. Nasza Å›wiadomość mentalna i nasza Å›wiadomość serca / miÅ‚oÅ›ci sÄ… ze sobÄ… zÅ‚Ä…czone. Powinno być tak, że Å›wiadomość mentalna jest sterowana i kierowana przez Å›wiadomość serca.

Kiedy mentalna Å›wiadomość zarzÄ…dzana jest sercem, jesteÅ›my w stanie kierować wieloma rzeczami i wydarzeniami. WiÄ™c, jeÅ›li masz trudnoÅ›ci z tym, by poczuć coÅ› poprzez medytacjÄ™, to pozwól, by w twej gÅ‚owie pojawiÅ‚ siÄ™ odpowiedni obraz i skieruj go w tym kierunku, w którym podążamy my wszyscy.

ProponujÄ™, by widzowie w domu zamknÄ™li oczy, ale jeÅ›li chcesz mieć je otwarte, to niech tak bÄ™dzie. Zobacz pole, które stworzyliÅ›my wspólnie w pierwszym odcinku naszego programu: pole Å›wiadomoÅ›ci, które rozciÄ…ga siÄ™ nad obszarem caÅ‚ej Holandii – w Å›wiadomoÅ›ci Ziemi – a nastÄ™pnie rozciÄ…ga siÄ™ nad caÅ‚Ä… ZiemiÄ…. Warstwa pola, która jest zainicjowana poprzez wiedzÄ™ i przekonanie, że mamy tÄ™ moc i możemy to zrealizować, że możemy to zrobić. PrzestrzeÅ„ pola, które jest karmione przez kreacje, przez moc, którÄ… jesteÅ›my my. Å»e wiemy, iż to widzimy, że może powstać, być przez nas stworzone. A wtedy ono siÄ™ zamanifestuje. Zgodnie z naszÄ… intencjÄ… spowoduje realizacjÄ™ i przejawienie celu, który chcemy osiÄ…gnąć. To sÄ… trzy kroki. To sÄ… przedstawione w piguÅ‚ce magiczne kroki ludzkoÅ›ci.

Zamknij oczy i wewnÄ™trznym okiem zobacz to pole. UÅ›wiadom sobie, że to pole sÅ‚uży nam wszystkim i to, że wszyscy możemy tam stworzyć nasz wÅ‚asny obraz, który przyczyni siÄ™ dla dobra twego i wszystkich ludzi. Tematem tego obrazu może być sytuacja finansowa czy zdrowie. Co tylko chcesz.

CzujÄ™, że jest bardzo ważne, by staÅ‚o siÄ™ to wÅ‚aÅ›nie dzisiaj. Dlatego, że dziÅ› jest 11 wrzeÅ›nia, nasza intencja pÅ‚ynÄ…ca z mocy kreacji i manifestacji, stworzyÅ‚a obraz Å›wiatowego pokoju, a to dlatego, że my, że to już jest. Zakotwiczymy ten pokój na caÅ‚ym Å›wiecie za pomocÄ… obrazu wielkiej biaÅ‚ej róży na przecudnie piÄ™knym czerwonym sercu. I umieÅ›cimy ten obraz w w tym piÄ™knym biaÅ‚ym polu nad HolandiÄ…. To jest inicjatywa z Holandii w jednoÅ›ci i Å‚Ä…cznoÅ›ci ze sobÄ…, by dać Å›wiatowemu pokojowi ogromny impuls. To, że dzielimy siÄ™ tÄ… piÄ™knÄ… energiÄ… ze wszystkimi ludźmi na caÅ‚ym Å›wiecie, znaczy również, że dzielimy siÄ™ energiÄ… Å›wiatowego pokoju z ludźmi, którzy majÄ… zupeÅ‚nie inne intencje i zamiary niż stwarzanie dobrobytu, jednoÅ›ci i miÅ‚oÅ›ci. Każdy może być wspóÅ‚uczestnikiem i częściÄ… tego pola mocy. Wydajmy w tym polu mocy komendÄ™, by wszystkie zatajone sprawy i zwiÄ…zani z nimi sprawcy, którzy spowodowali m.in. katastrofÄ™ / wydarzenie majÄ…ce miejsce 11-stego wrzeÅ›nia 2001 roku, ujrzaÅ‚y Å›wiatÅ‚o dzienne i zostaÅ‚y zdemaskowane. By nieprzepuszczane przez cenzurÄ™ informacje zostaÅ‚y ujawnione i przekazane do publicznej wiadomoÅ›ci oraz by byÅ‚y dostÄ™pne dla wszystkich ludzi w tym polu Å›wiadomoÅ›ci. Zobacz wyraźnie, że ta informacja tam po prostu jest. W jakiej formie lub w jaki sposób, nie ma to znaczenia.Ta informacja jest tam. Poczuj to. Wizualizuj to dla siebie.

Nie ma znaczenia, jak dÅ‚ugo potrwa realizacja tej kreacji. To może siÄ™ stać w parÄ™ sekund, w uÅ‚amku sekundy. A może to bÄ™dzie trwaÅ‚o póÅ‚ godziny. Chodzi tu o moc, by to zainicjować.

W momencie, gdy naprawdę będziemy mieli odwagę odłożyć osobiste sprawy na bok i postanowimy kierować się ku większym celom, damy pierwszeństwo właśnie temu celowi ponad naszymi osobistymi życzeniami. Chodzi o to, żebyśmy naprawdę działali w połączeniu ze sobą, gdyż wtedy stajemy się istotami o ogromnej mocy. Łączymy nasze siły. A wtedy możemy z 200 czy 2000 ludźmi osiągnąć to, czego nawet nie możesz sobie wyobrazić i co nie mogłoby mieć miejsca, chyba że postanowisz robić to fizycznie.

WÅ‚aÅ›nie zainicjowaliÅ›my ruch w tym polu. Postanówmy sobie, że to bÄ™dzie miaÅ‚o efekt i zaowocuje pewnymi skutkami. WedÅ‚ug mnie, wspólnie zasialiÅ›my piÄ™knÄ… energiÄ™.

Prawie 21 godzina. Otrzymaliśmy też inne pytania. Proponuję, by pozostawić je do następnego programu, ponieważ wszystkie sprawy dotyczące matriksu mają dużą wartość dla nas wszystkich i powinny zostać wyjaśnione.

Uważam tę emisję naszego programu za bardzo udaną.

A

Absolutnie, tak.

Miranda przesłała nam bardzo ładną piosenkę. Powiedziała, że na co dzień tworzy muzykę płynącą z jej duszy / świadomości. Nazywa to pieśniami duszy. Gdy zobaczyła nasz pierwszy program, postanowiła na podstawie tego napisać muzykę.

M

Odsłuchałem ją. Fantastyczna.

A

Jest wzruszająco piękna. Poprosiliśmy o pozwolenie i właśnie teraz zakończymy emisję programu jej utworem.

M

Miranda w swym utworze zawarÅ‚a moc i kluczowe sÅ‚owa, które obrazujÄ… to, coÅ›my omawiali w poprzednim programie. To wszystko jest zawarte w Å›wiadomoÅ›ci czucia tej piÄ™knej piosenki. Nie jest to nagranie profesjonalne, nie zostaÅ‚o nagrane w profesjonalnym studio, powstaÅ‚o na żywo.

A

Można odczuć, że płynie prosto z jej serca. Z wielką wdzięcznością dla Mirandy pozwolimy wam teraz tego posłuchać.

Później bÄ™dÄ… napisy.

Dziękuję bardzo za oglądanie, do następnego razu.

M

Tak, do następnego razu. Dobrego wieczoru. Życzę wam wiele przyjemności podczas słuchania tej pięknej muzyki. Dziękuję wam bardzo.

ŹródÅ‚o:  Earth Matters TV | Transkrypcja zostaÅ‚a napisana dla Earth Matters przez Guus Leideritz a przetÅ‚umaczona przez AsiÄ™ LeszczyÅ„skÄ…. Edycja Teresa Serafinowska.

Bron: Earth Matters

Related Articles

Responses