Krachtige frequenties afkomstig uit de divine matrix of Love & Creation

(De Intergalactische Mens | door Martijn van Staveren)  

**Orion-Sirius alliantie en de Draconische Reptiliaanse heersers**

Mindcontrol onder de aandacht!

Belangrijke informatie 

Zelf-Bewust-Zijn & Innerlijke Vrijheid

Dit artikel is geenszins bedoeld om mensen te kwetsen of te choqueren. Het is louter informatief bedoeld, om grotere werkelijkheden in beweging te laten komen in het Menselijke bewustzijn. De tijden van leugens mogen voorbij zijn, het mag en kan nu gaan over de weggehouden historie van de Aardse Mens. En in de kern dus, over wie jij bent! Hoe mooi en krachtig je bent, hoe oneindig jouw bewustzijn IS en hoe belangrijk het is dat je beseffen gaat dat het er enorm toe doet dát je hier bent. Juist nu!

Halverwege januari 2018 start er een synchronistische cyclus van energetische informatie dwars door de huidige werkelijkheidsmatrix, waardoor het bewustzijn van de Mens naar een groter emotioneel analoog geometrisch veld verheven kan worden (uitsluitend door jezelf!). Je zou het ook kunnen vertalen in: er komen ontbrekende klanken op de notenbalk of er komen ontbrekende kleuren in het kleurenspectrum. Ontbrekend, omdat het door de machten en krachten welke ons universum besturen uit alle macht is weggehouden uit het geheel. Dit behoeft heel veel verdieping en onderzoek.

Vanwege deze invloeiende resonantie- en informatiecyclus zal ik diep ingaan op verschillende thema’s, om helderheid terug te kunnen brengen in het eigen scheppingsvermogen van de Mens. De bereidwilligheid is enorm groot bij veel spiritueel “onderlegde” mensen om hier dieper naar te gaan kijken. Ik voel grote dankbaarheid dat er na zoveel weerstand in het spirituele bewustzijn nu zoveel beweging is, dat vele Mensen voelen dat de huidige betekenis van spirituele modellen ontoereikend is én dat de liefde om samen te onderzoeken prevaleert boven elk persoonlijk belang. Wie zijn wij, wat is ons vermogen en hoe activeer ik dat? En is het überhaupt nodig om dit te activeren??

Kennis is een heel belangrijk onderwerp!

Vele onderwerpen gaan aan bod komen, zoals ET-“Healingen” en de verbanden tussen deze zogenaamde buitenaardse “genezings-teams” (gericht op de Mens) en de controlerende Matrixhouders achter onze zichtbare wereld. Deze groepen werken op de Aarde onder de mindcontrol schuilnaam “Labyrinth Delta Force” en staan onder directe leiding van de Orion-Sirius alliantie en de Draconische Reptiliaanse heersers. Zij representeren een immense interstellaire en interdimensionale Galactische macht. Op Aarde wordt deze groep ook wel herkend onder de naam Lucifer, echter is Lucifer een “ingeschoven” troefkaart van deze bovengenoemde alliantie. 

De “Labyrinth Delta Force” is de krachtigste MindControl organisatie ter wereld en heeft de afgelopen decennia een uiterst gevaarlijk kaartenspel gespeeld in het inlichtingendomein onder diverse geheime projecten zoals Artichoke, Chatter, MK-Ultra, Monarch, MK-Delta etc. en waren er specifiek op uit om de individuele Vrije Wil van een Mens te breken en te beheersen. Deze krachten (be)sturen het Aardse Menselijke bewustzijn en zijn volledig geïnfiltreerd op elke strategische wijze en locatie op Aarde. De leiding achter (onder andere) deze groepen ligt “in handen” van een super geavanceerd cyborg bewustzijn en is in elke universum bekend, vertaald in een veld/trilling met naam het Archonspinnenweb. (Archonspiderweb). Het is mogelijk door je bewustzijn te deblokkeren op deze thema’s (geen weerstand hebben) en jouw vermogen aan te wenden in deze controle velden om er beweging in te brengen. Vanuit het veld van waarneming = kwantumfysica!


Om de controle te behouden, wordt “de wereld” aangepast door perceptie aanpassingen

Ik spreek vanaf dat ik een klein jongetje was volledig uit eigen ervaringen en kennis, welke ik in mij draag en graag met iedereen wil delen. Ik heb deze kennis meegenomen uit andere werelden en heb het kunnen behouden. Sommige mensen ervaren mijn boodschappen als arrogant en de tijd zal leren dat dit niets meer is dan grote zelfverzekerdheid. Ik roep beslist niet op om mij zomaar te geloven. Onderzoek het zelf en durf buiten de opgelegde aangeleerde grenzen te kijken. Als het waar is wat ik deel, wat zou dit dan kunnen betekenen? Wat impliceert dit en hoe kunnen we bijvoorbeeld het wereldwijde UFO-fenomeen, spiritualiteit en religies aanschouwen ten aanzien van hoe het zich nu aandient op de Aarde! Zou het kunnen dat echt dienstbaar contact pas plaats kan vinden als de Mensheid onbevooroordeeld een veel groter geheel durft te aanschouwen en dat dit kan plaatsvinden zonder enige vorm van angst en afhankelijkheid? 

Stel je voor dat bijna alles wat we algemeen hebben aanvaard, op intelligente leugens gebaseerd blijken te zijn? Zelfs als de leugens positieve gebeurtenissen omvatten? Ik ben geen doemdenker of angstzaaier, integendeel ik ben juist zeer positief gestemd over de werkelijke mogelijkheden om de huidige impasse te doorbreken. Ik weet dat de Mens een directe band heeft met diverse andere goed ontwikkelde spirituele beschavingen en dat de Mens een voorgeschiedenis kent welke duizelingwekkend is voor het huidige Menselijke denken. Deze voorgeschiedenis is zeer kleurrijk en harmonieus. Ook de fase voordat de Mens tot uiting kwam in het Levensveld, het zuiver bronbewustzijn, is van oneindige schoonheid. De Mens mag en kan weer terugkeren in haar Ware potentieel, door te onderzoeken in plaats van uit te sluiten en goedgelovig te zijn. Er liggen buitengewone kansen en ik zie deze met de dag duidelijker naar voren komen. Door dit zichtbaar te maken, (in het geheel) kunnen we herstellen van een zeer langdurige periode van onrust. Ik weet, denk en voel dat we dit met elkaar kunnen realiseren en manifesteren.

Wat is de werkelijke reden dat beschavingen uit andere Werelden deze informatie niet van buitenaf inbrengen, maar juist van binnenuit? Ja, dat mag even achter het oor krabben worden. Velen willen zien en kunnen en/of willen niet zien. Velen willen horen en voelen en kunnen en/of willen niet horen en voelen. Zij zijn gericht op een andere voorstelling van zaken, gericht op het vasthouden van programma’s en vaak eigen persoonlijke belangen. Er is herziening nodig in het aankijken van dit enorme fenomeen. Niet morgen, juist nu!

Onder aanvoering van goedgelovigheid en een enorme behoefte aan liefde én contact met ET’s, heeft de Mens zichzelf blootgesteld aan zeer geheime ultra geavanceerde Artificiële intelligenties. Werkend onder de dekmantel van liefde en harmonie, is een zeer geraffineerde en gecoördineerde agenda zich aan het uitrollen, om in de hologrammen van het elektrofysiologische bewustzijn van de Mens modificaties te verrichten ter voorkoming van het bevrijden van de eigen Innerlijke Scheppingskracht. De veelgenoemde wederopstanding van de Mens, als Universeel wezen van zuiver bewustzijn staat op de hoogste top-lijst van deze zeer krachtige militaire alliantie. En dat is niet zomaar! In onze vele (soms ook geheime) Aardse geschriften wordt verwezen naar deze gebeurtenissen, ware het niet dat deze geschriften zijn geschreven met het bewustzijn en interpretatievermogen van toen! Nu, vele duizenden jaren later gaan we inzien, wat deze agenda nu werkelijk “behelst”.


Onder de vlag van liefde en goedgelovigheid houdt de Mens zichzelf gevangen in een gevoel van pseudo-vrijheid.

De werkwijze welke voortdurend wordt gehanteerd (in welke wereldse situatie dan ook) is problem-reaction-solution, ofwel in goed Nederlands, probleem-reactie-oplossing. In onze (brein) Aardse historie is alles geënsceneerd, ten gunste van de uitkomsten van de scenario’s. Zodra de Mensheid dit gaat inzien, zal zij tot een hele snelle herziening moeten durven komen in de wijze hoe er geleefd wordt in alle mondiale modellen en in de persoonlijke sfeer. En die tijd is nu echt aangebroken.

Door de haperende gezondheid van het menselijke lichaam, zijn vele Mensen bereid om werkelijk alles toe te staan wat enige verlichting in de klachten kan brengen. Dit is uiteraard zeer begrijpelijk en een compleet normale manier van denken en voelen. Echter is deze gepresenteerde “verbetering in gezondheid” hét middel om de Mens haar eigen Innerlijke Kracht juist NIET in te zetten met zwaar gemaskeerde geheime operaties buiten het zichtbare veld. Ik heb hier de afgelopen jaren al veelvuldig over gesproken, in sommige gevallen (zoniet veel gevallen) tegen dovemans oren.

Een combinatie tussen ET “healing” en het “her-activeren” van je eigen helend vermogen is een complete NEW AGE agenda, uitgerold via diverse zeer intelligente en machtige kanalen. Zodra de Mens stopt met geloven en terug keert in haar eigen WETEN, is er geen sprake van her-activeren. De Scheppingskracht van de Mens IS voortdurend en actief. Wat nodig is, is inzicht verwerven in de werking van werkelijkheid, perceptie herziening en daarmee een waarneming “verrichten” als Bronwezen. Bewust-Zijn. Ken je eigen afkomst van Kracht, er is geen enkele reden tot paniek en angst als de Waarheid in jezelf naar boven komt. Vertrouw op je eigen Innerlijke Kracht, werk dááraan. 


Ook de zogenaamde “Blue-Avians” komen uit de machinerie van Labyrinth.

Er zijn vele redenen waarom ander multidimensionale beschavingen zich niet openlijk tonen aan de Mensheid op Aarde, ik wil er graag 2 primaire redenen van benoemen.

  1. De groepen welke onder verdekte agenda’s werken willen niet waargenomen worden, wegens de schepperskrachten van de Mens via waarneming. Hierdoor worden ze zichtbaar in het veld, hun verborgenheid wordt ontmanteld.    (*note)
  2. De analoge dienstbare beschavingen willen niet waargenomen worden, vanwege dat de Mens waarneemt vanuit een persoonlijk kader en niet vanuit de ogen van een Bronwezen. Dit resulteert in manifestaties welke buitengewone moeilijke effecten hebben op deze beschavingen. Overigens geldt dit voor een grotere groepswaarneming/collectieve waarneming. In kleinere groepen of individueel kan er prima open contact worden gelegd. Hiervoor is veel inzicht noodzakelijk. Deze krachtige en liefdevolle beschavingen grijpen niet in en interveniëren op geen enkele wijze in de Aardse processen! Ook voor hen is het enorm belangrijk dat wij hiervan doordrongen raken.

(*note) Omwille van dit gegeven wordt er halsreikend uitgekeken naar de ontdekking van de Mensheid dat dit juist de sleutel is, door ons bewustzijn er niet vanaf te wenden, juist ernaar te durven schouwen. Hier gaat de perceptie-oorlog in wezen over! 

Ik wil iedereen graag aanmoedigen zich te gaan verdiepen in zoals het nu op Aarde wordt genoemd, de kwantumfysica. Laat je voorstellingsvermogen erop los en realiseer wat er allemaal mogelijk is.

Er is veel werk te doen, vanuit Waarheid, Openheid en Respect. Voortdurend durven bijstellen naar andere vormen, zonder vasthouden. Vasthouden en blokkeren is geloven en is een andere kracht dan WETEN. 


Er is niets wat je niet kunt en de illusie dat je nog te leren hebt is een onderdeel van de misleiding.

Eén van de redenen dat ik doe wat ik doe, is dat er dwarsverbanden zichtbaar kunnen gaan worden tussen werkelijk álle onderwerpen, waarbij ook inzichtelijk wordt dat de Mensheid vanuit eigen autoriteit contact kan gaan leggen met dienstbare, mens liefhebbende beschavingen. En dat duidelijk wordt, hoe ontzettend slim het wordt voorgesteld door onder dekmantels van Liefde zeer dubbele agenda’s te voeren.

Wordt vervolgd.
Warme groet,
Martijn van Staveren

Bron: De Intergalactische Mens

Related Articles

Responses