The UFO Phenomenon | Full Documentary sept 2021 | 7NEWS Spotlight

Het staat nu buiten twijfel dat vreemde, afwijkende objecten die onze hemel vullen en op camera zijn vastgelegd, echt zijn. Zelfs het Pentagon geeft toe dat het waar is. Deze schijnbaar intelligent bestuurde vaartuigen opereren boven de wolken, in onze oceanen en in onze baan – reizen met hypersonische snelheden die veel verder gaan dan enige bekende menselijke technologie en voltooien manoeuvres die de wetenschap niet kent.

Het onderwerp van samenzwering en spot voor jaren, UFO’s zijn nu het hotste onderwerp in Washington en de wereld.

Vijfvoudig Walkley Award-winnende onderzoeksjournalist Ross Coulthart – die de verschijnselen de afgelopen twee jaar heeft onderzocht – leidde het 7NEWS Spotlight-team in de VS, verzamelde nooit eerder gezien overtuigend bewijs en sprak met de belangrijkste spelers achter een evenement dat zal de loop van de geschiedenis veranderen.

Met interviews met de hoogste echelons van militaire defensie- en inlichtingenfunctionarissen, vooraanstaande onderzoekers, wetenschappers en getuigen in Amerika en Australië, probeert deze verbluffende documentaire jaren in de maak een antwoord te geven op de meest fundamentele vraag die er is: zijn we alleen?

De Amerikaanse directeur van de nationale inlichtingendienst heeft in juni 2021 een niet-geclassificeerd rapport uitgebracht dat ons begrip van het leven zelf heeft veranderd. Op Spotlight onthullen we wat er in dat rapport staat.

7NEWS Spotlight: Het UFO-fenomeen onthult opzienbarend nieuw bewijs van doofpotaffaires van de Australische regering en buitengewone visie op niet-geïdentificeerde luchtverschijnselen in West-Australië, Victoria en Queensland – allemaal geloofwaardige en belangrijke toevoegingen aan de wereldwijde gegevens die door de VS worden verzameld.

Voor Coulthart is het project het meest fascinerende en uitdagende project van zijn carrière geworden, en werd het de focus van zijn nieuwe boek ‘In Plain Sight’, dat nu beschikbaar is in Australië en binnenkort in andere gebieden.

It is now beyond doubt that strange, anomalous objects filling our skies and caught on camera are the real deal. Even the Pentagon admits it’s true. These seemingly intelligently controlled craft are operating above the clouds, in our oceans and in our orbit – travelling at hypersonic speeds far beyond any known human technology and completing manoeuvres unknown to science.

The subject of conspiracy and derision for years, UFOs are now the hottest topic in Washington and the world.

Five-time Walkley Award-winning investigative journalist Ross Coulthart – who has been investigating the phenomena for the past two years – led the 7NEWS Spotlight team across the US, amassing never-before-seen compelling evidence and speaking to the key players behind an event that will change the course of history.

Featuring interviews with the highest echelons of military defence and intelligence officials, leading researchers, scientists and witnesses in America and Australia, this mind-blowing documentary years in the making seeks to answer the most fundamental question there is: are we alone?

The US director of national intelligence is expected to hand down an unclassified report next month that will change our understanding of life itself. On Spotlight, we reveal what is in that report.

7NEWS Spotlight: The UFO Phenomenon unearths startling new evidence of Australian Government cover-ups and extraordinary vision of unidentified aerial phenomena in Western Australia, Victoria and Queensland – all credible and important additions to the worldwide data being accumulated by the US.

For Coulthart, the project has become the most fascinating and challenging of his career, becoming the focus of his new book ‘In Plain Sight’, available now in Australia and soon in other territories:

Australia: https://7news.link/3AuawFz
US: https://7news.link/37sEmO1
UK: https://7news.link/3Csiz7n

Related Articles

Responses