zoals wij bedoeld zijn in aards leven

zoals wij bedoeld zijn in dit leven aan

blauw druk
blauw bloed
blauw water
op een blauwe planeet

de echte aarde
gezien door alle kleuren ogen
van werelds regenbogen

zo zijn wij in staat ons de mens tot in detail weer aan de wereld voor te stellen
omdat het contact met de oorspronghouders van dit bestaan weer in bewustzijn beweegt
we kunnen met hen ons zicht lossen van de draconische Visie
en hoe hij met onze kracht aan de haal is gegaan
door een gigantische wig tussen ons in te drijven
vooral in spiritueel opzicht

wat zou er gebeuren als de ware verbinding tussen mensen in Het Leven zou balanceren
als we weer zouden zien hoe ver we van deze originele blauw druk gevallen zijn
en geforceerd worden er constant mee in on min te leven
daar waar de mens in onbalans leeft is er per kosmische definitie sprake
van een scheiding tussen plan, ontwerp en uitvoering
het bewustzijn is niet langer intact
maar bevindt zich in een experimentele fase
een zoektocht met als uitgang en ingang het grote van niets echts weten
ik sta hier nu en kijk naar dit ontwerp en nodig je uit om gevoelvol zelf te zien
wat er in de voorstelling zou kunnen gebeuren als de mind control wegvalt
niet vanuit verlangen of behoefte of wil om aan te passen, iets te veranderen
dat is het vertrekpunt naar nieuwe afleiding die heel erg zal lijken op hetgeen verbeeld
in SamenkrachT waarnemen van leven zonder leugen
het zou de mensidee van de blauwdruk van het aardse leven voorgoed veranderen
en we zouden weer zo dichtbij onszelf zijn en op weg terug naar huis
dat de brug des levens niet via de dood tot in de bron van het orionrijk reikt
maar precies via de Levensgrote verbeelding- tot- in- detail terug naar de echte eigen Mensbron.


zou de dokter eindelijk weer zien waarom hij zijn ziekte nooit geheeld kreeg
en nu weleens willen weten hoe dit lichaam nu echt is opgebouwd
en waar het mensgevoel temidden van enorme technologische impact gebleven is
om zijn momenten van aha gedurende zijn hele leven in fascinatie voor het fysiek aaneen te rijgen
om eindelijk weer echte samenhang te voelen van de bouwstoffen voeding en leven
de medicus, de therapeut, de heler zou zich vanzelfsprekend verbinden met de MENS wetenschap

de wetenschapper zou in doorzicht dieper stuiten op leven van oorsprong
en aan kunnen geven dat de mens zich in een quantum fysisch ei stadium bevindt
waarin hij ver van eigen huis is en ver van eigen lijf
de onderzoeker, de geleerde, de kenner zou zijn kern in delen hervinden
en vragen van kracht geboren laten worden
hij zou zich openstellen voor de wetenschap in ieder mens en de dwaas in zichzelf omarmen

de dwaas zou weer tot in de essentie van het voorgestelde leven kunnen kijken
en als vanzelf stoppen met het weglachen van licht
hij zou de brokstukken van beheersing wonderlijk bezien als een kind
zijn kunstige kosmische kijk zou het leven zo verrijken
dat de clown, de nar, de humorist het oude spoor van mensonterend lijden
verblijden zou met de fantasievolle bloesemse bloei van Leven

de bioloog zou zich zijn ware natuur dieper dan het ooit bevragen
en de botanische tuinen zien uitvloeien over de wereld
zijn intense observatie van oplevende natuurKracht zou de aarde informeren
over de herziening in kosmische balans en wet
het hart van zijn zwaartepunt zou tot in het grondvlak raken
en de welwillende evolutie van de onderzoeker van plant en dier laten opstarten


de rechter zou gaan staan voor het opnieuw openbaren van het bestuurlijk inzicht
en de draad van zijn eigen straffeloos verhaal weer oppakken
waarin hij voelde nooit een volgeling te zijn noch een systemisch beter weter
de beoordelaar, de vonniswijzer zou de klederdracht vol tegenstelling afwerpen
en het leven vol foutgoed oordelen puur op gevoelsbasis
haar ontspannen open rechtspreken teruggeven

het kind, de afstammeling, de onvolwassene zou zich eindelijk ontwapenen
door het aangeprate onschuldsjuk vol lege kennis af te werpen
en haar eigen wijze zijnskracht weer vrijuit te beleven
de spontane lering zonder leerling vervolgend
en de Mens interesse op geheel eigen speelse wijze
diepgaander dan tegengestelde tijdsvoorstellingen openen

de ouderling zal in natuurlijk evenwicht zijn harmonie hervinden
in besef dat zijn waarneming uitnodigend nieuw leven opent
de fundamenten en principes van geboorte
zullen door opvoeder, grootbrenger, verzorger hervormt worden
zodat de dode weg zijn open doorgang naar wezensgroei toont
en de mens zichzelf weer als levend en wel zal kunnen zien

de uitvinder, de ontwerper, de ontdekker
zal de origineel bedenker van experimenteel leven zien
en in diens ogen leven die in zichzelf zoekt naar balans
de designers van technologische en analoge vooruitgang
zullen in elkaar de eerste gevoelsdenkers vinden
van een totaal nieuw en levend symbolisch Mensschrift


de kunstenaar, de virtuoos, de mooie-dingen-maker
zal zijn beeld van schepping grondig herzien
en het lied vol einde en bederf geestdriftig openen
om de vrije kunsten energie weer schoon te scheppen
en de theorieën en opvattingen die het vrije beeld manipuleren
weg te vegen van zijn palet die zich kleurt aan open bronnenlink

de weter, de kenner, de specialist
zal weer weten dat niets ons bij onszelf weg kan houden
geen enkele mooie belofte van heelwording
in de vermeende rust die dat betrekkelijk geeft
zal de betovering die duisternis heet doen verbreken
slecht t gevoel van een diep weten vanbinnen die geen aardse naam kent
zal de gouden lucht weer doen openbaren


beelden die mens neerzetten in ware gronding
en uit elk verlangen zullen bevrijden
want het zijn de verlangens naar iets .. buiten
die zullen leiden tot niets .. binnen

zoveel spelspelers die zich rond groepen moesten formeren
en hier zomaar een paar genoemd
waarvan de groepsdruk en sfeer uiteenvalt en zich verlicht
in een kernachtig informatiebeeld van zijn die al bestond
voor de voorstelling ten prooi viel aan onwereldse manipulators
die middels vernuftige en toekomstige digitale beïnvloeding
de mens individualiseerde tot een gebrekkige 188 streepjescode


de deeltjes-zee in de mens die emoties gescheiden hield
ze zal zich in opwaartse stroom weer willen verenigen in de oerzee
de vloeiende informatiedrager van leven van oorsprong
we zullen mensgewijs willen spreken van een meer eigen wereld
die we in het oude debat van de analytische traditie
vol denksport gericht op winst tegen de vrije wil
in een enkeltje fragment hebben kunnen ervaren

de spirituele mens zal in het onstoffelijke heilige
zijn stoffelijke Bewustzijn laten samenvallen
omdat zijn geloofsverzet tegen onderdrukking
weg-valt in de zich openende kosmische contemplatie
de wereldse inspiratie zal vakgebieden overschrijven en doorkruisen
en zeer diep doordrongen raken
van universele samenwerking met al het planetaire leven

de MENS zal Mijn Eindigheid Niet Storen rustig afleggen
de grauwsluier die het zicht op thuis verblindt
om mee te bewegen in de doorlatendheid van
de geboorte van de nieuwe dag
het moment die uiteindelijk ongeschreven beeld bekent
in Mijn Eeuwigheid Natuurrijk Schijnen
en de mensheid weer langs natuur en rijk verbindt

wat een rust en wat een mogelijkheden
om te leven verbonden met de oerzee aan ruimte
de eigen golf van openheid vanuit het nul te volgen
en zoveel mooie wezensgezichten weer te kennen als vriend
mogen alle designers als scheppers van leven
elkaar weer vinden in het midden van dit verhaal

een verhaal waarvan de namen samen naam zijn
en de alles ondergetekende de alles lezer
waarin mensen weer echt mensen zijn
en op weg naar leven in het vrij
de mensen op visite zich terugtrekken
naar hun bronnig oorsprongvelden van weleer
we allen samen vol voor de mensheid zullen gaan


dit is t echte herinneringsverhaal
zoals het in de kern geschreven blijft staan
van in gouden waarheid verbonden leven
en zie de goden, wij komen eraan

moniek

Related Articles

Responses