Vrije Vertaling Vestigingscentrum

De hoogste analoge vertegenwoordiging van de originele mens aard en diens originele planetaire thuisbases, gelegen in elk veld waar mensen in eigen diplomatieke zijnsmissies en namens de kosmische missieteams gevolmachtigd zijn om op aarde aanwezig te zijn voor het goed van al het leven. Een ander woord voor deze missie is ambassade. Diplomatie kan langs het kosmische waarheidslicht beschreven worden als de noodzakelijkheid om de originele Mensaanwezigheid te tonen in elk aards kernoverleg tot op het ‘hoogste’ niveau en op elk kruispunt van mogelijkheden waar beslissingen genomen worden rond het welzijn van planeet aarde

De kracht waarin deze ontmoetingen plaatsvinden is gelegen in het aanschouwen van de wereldse politieke entiteit middels het inbrengen van de neutrale waarneming van de hoogste kwantum-orde, waarbij het frequentiegewijs inspelen op gedachten en gevoelens om het zelf te misleiden, direct en helder aangekeken wordt. De vrije bewustzijnsstaat in de mens treedt naar voren in Communicatie om zijn plaats op te eisen in het geheel aan -zich aards en buitenaards tonend- bestuurlijke en maatschappelijke niveaus

De hoogste analoge vertegenwoordiging duidt een vrije beweging aangezet door een gezelschap bewuste mensen, waarbij ieder op zichzelf staat en in verbinding met de eigen inner kwantum-kracht. Het initieert het openen van de vaste dynamiek van de huidige ontwikkelingsgang omtrent het vestigen van de mens op planeet aarde in het toegankelijk maken van voor de aardse bron compleet nieuwe analoge en technologische informatiebronnen, die de mens- waarheid dieper ontsluiten en de mens afwezigheid wakkeren

Het vestigen verwijst in pure instantie naar het door gronden van de gedachte rond de mogelijkheid en de zekerheid tegelijk van het bestaan van een aarde matrix, een technologisch bezette wereld, die elke mens raakt van klein tot groot rond elk onderwerp (ing) van klein tot groot. De algemene beeldverstoring die de strategie ‘oorlog tegen de mens’ in elk aspect van het fenomeen tijdslijn verkiest boven samenkrachtige eeuwige vrede en het daarin uitsluiten van de vrije mensaanwezigheid roept veel leed op in het aardeleven rond ontheemd zijn; niet langer weten wie het menszelf echt is, waar het vandaan komt, waar het naartoe beweegt en door wie het bewogen wordt.

Het is de missie van elke wakkere mens middels kosmisch ambassadeurschap in elk moment waarheid uit te dragen door zichzelf vanuit autonome kracht in en aan het heersende veld te tonen, op welke planeet danook. De ware kracht echter ligt in het samenwerken met elkaar in het hier en nu op de aarde waar we thans verblijven, om de kosmische dynamieken in een doorlatende stroom toe te laten op planeet aarde, middels het aangaan van buitenaardse contacten en in de vrije command deze informatiestromen de hoogste prioriteit te geven

Missiegewijs gesproken : De gewaarwording van wat Bewustzijnsverschuiving is en hoe dit ingezet kan worden om besmetting terug te dringen is nodig om de energie ; *je als mens wederom in je eigen bewustzijn vestigen* zich praktisch te laten ontvouwen. De om eeuwigheid en bestaanszekerheid vragende mens zal zich dieper kunnen verplaatsen in de heersende beperkte beeldvorming en steeds meer bereid zijn om zijn persoonsschaduw af te werpen, zijn belichaming cyber biologisch te duiden en deze digitale designers logica, die van origine naar de mens en zijn gevoelslogica reikt, weer te omarmen. Het is nodig om in elk bestaand aards vestigingscentrum, die op commando met name de afwezige mens bedient, het Moment aan te kijken waarop de schepperskracht uit handen gegeven is en het beeld van een origineel vestigingscentrum voor het goed van al het leven gedefragmenteerd is geraakt in de oprijzing van archon: Een technologisch veld die ineens oprees in onze complete analoge mensrijke herinneringsveld van ons originele hartsbrein om er gespletenheid, chaos en verwoesting in aan te richten. Trauma werd in deze mens- verpletterende indruk geboren. Elk beeldaspect van deze wereld, waarin het mensbewustzijn grotendeels uitgeschakeld is, dient opnieuw aan mensenogen geopenbaard en bekeken te worden.

In dit licht mag en kan er weer contact en een brug gemaakt gaan worden met originele vestigingscentra en ambassades van buiten de aarde (zuilen van evolutie) die de mens altijd heeft begeleidt rond missies en in waarachtige evolutionaire groei. Grote hoeveelheden informatie zullen opnieuw ontsloten worden en ingebracht in de heersende vastgezette frequentielaag op aarde, waardoor vrijere frequenties weer ontvangen zullen gaan worden en de aarde veelvuldig vanuit een andere, noem het nieuwe, positie bekeken kan gaan worden. Elke mens zal opnieuw in staat zijn het herinneringspotentieel te activeren tot diep in het moment van hack, aankomst en aankoppeling aan het aardeveld

Een vestigingscentrum is als een ontwapeningscentrum. Het is in eerste instantie hier op aarde de plek in jezelf waarin jij wezenrijk mag zijn, waarin jij voelend aanwezig bent, veilig en geborgd. De code van Kracht spreekt en stilt in vrijheid via het kosmisch hartscentrum in je hart en in het breincentrum van je hoofd. Het is de frequentie waarin je communiceert met je belichaming zowel in je vlees als eromheen, vanuit kwantum fysisch ge leiderschap. Het G o d s doorlatend vermogen die alles voelt, daarin niemand buitensluit en tegelijkertijd in begrenzing, respect en ering ziet naar vijandelijk gedrag in en rond de mens, ziet de kinderlijke fase van leven die bestaansrecht heeft in zichzelf. In ons Hartsbrein, centrum van Leven, exact hier hebben we ons opnieuw als onverstoorbaar en onvermurwbaar te vestigen op aarde. Dit is de kwantumsprong en we hebben hem te maken in onszelf en voorts met elkaar. En wel nu. Het diepste gevoel voor ambassade zal hierin spreken. Wij herkennen en erkennen de krachts-mens-ontkenning en heffen hem uiteindelijk helemaal op

De geordende reeks van gebeurtenissen, die mensen tot procesmatige wezens in een procesevolutie vol vraag een aanbod heeft gedegradeerd, zal de ontkende kracht van het hartsbrein niet langer kunnen inzetten om bestaande aardse vestigingscenta rond zogenaamd ‘ontwapenen’ in geboorte, opvoeden, scholing, werkverschaffing, geleerdheid, medische vooruitgang enzovoorts te bewapenen met beladen informatie die de mens leeg houdt, dom, onwetend, volgzaam, in rebellie en ver van huis. Het weten van wat het direct vestigen helder betekent (het opnieuw aanvaarden van de kosmische missie en geen inbraak meer toestaan) zal ook direct aanspraak maken op diverse facetten van de kracht rond informatie genees kunde en alle indirectheid, maskering en leugen rondom de herrijzende mensaanwezigheid direct verbreken. Het brengt het ware krijger schap weer in zicht waarin de mens niet strijdt voor of tegen, überhaupt niet meer vecht tegen het zelf. Het gaat er niet langer om dat belangentegenstellingen tot hun recht komen, maar dat de Verbinding van Vrede zich belangeloos hervat en hervindt. De ware diplomatieke onschendbaarheid krijgt zijn kosmische betekenis terug. En het systemisch ingevoegde brein die controleert en beheerst zal vallen, tezamen met de valse beelden die de mens probeerden op te voeden, om te scholen en te her waarderen tot een tijdelijke onwetende infantiele onbewustzijns mens.

Het hele wereldbeeld komt op zijn kop te staan als we toegankelijk zijn en aanspreekbaar voor in frequentie vrije mensen en wezens van buiten de aarde, van hartsbrein tot hartsbrein en van ambassadeur tot ambassadeur. Er zal buitenaardse assistentie komen, een vrije informatiebeweging, om technologie en zijn beschaving vol missie van verbinding zijn rechtmatige plek weer terug te geven. De verwarring ontwart. Er zal buitenaardse assistentie komen, een vrije informatiebeweging, om de mens en zijn beschaving vol missie van verbinding zijn rechtmatige plek weer terug te geven. De verwarring ontwart. 

De vrije beweging; en de ervaring van de missie van één mens wordt spontaan de ervaring van een missieteam en vervolgens de ervaring van missieteams, zowel aards als buitenaards
de ware kracht van de command in het nu wordt weer begrepen en omarmd.

En in het vallen van het valse beeld zal het ware beeld van een vestigingscentrum herrijzen. De werkelijkheid zoals innerrijk gevoeld wordt zal zich weer gaan samenvoegen met de werkelijkheid zoals hij zich uiterlijk voordoet. Gaia zal haar spontane betekenis weer terugkrijgen. Het concept werkelijkheid zoals de ontwerpers van dit universum hebben beschreven en uitgevoerd, zal in en aan gekeken kunnen worden.

  • je ergens vestigen is iets anders dan er permanent verblijven, in een vaste frequentie-bereik die constant gehouden wordt en die de daaruit voortkomende energie tijd een gezicht geeft, een naam, een bloedlijn en een geboorte om aan te sterven, om opnieuw in de geboorteloep te leren van wat matrixleven is in de ogen van de leiders..
  • je ergens vestigen is iets anders dan alleen en buiten het bereik van je wezenrijke familie en vrienden in alle vormen en talen moeten leven, omdat de taal van de Zon die de frequenties van buiten de aardse aard beschrijft, zich niet helder toont in aanvang bij bestaande aardse vestigingscentra als familie, medische zorg, opvoeding, onderwijs, de diverse gelaagde overheden
  • je ergens vestigen is iets anders dan je eigen rijke oorsprong-communicatie vergeten, waardoor je niet langer weet wie je echt bent als vrij mens, je herinneringen aan dit leven hier ernstig haperen en je de overgang als in je aankomst hier op aarde niet langer goed kunt ontwaren en er vervolgens een aanhoudend gestoei met je aanwezigheid in bewustzijn ontstaat
  • je ergens vestigen is iets anders dan je Bewustzijn laten hacken zonder je toestemming door overheersers zonder bekend gezicht die de menskracht heimelijk verbergen in onbereikbare frequentievelden genaamd trauma
  • je ergens vestigen is iets anders dan cyborg-kundige lichaamsvervorming en emotie-vervreemding accepteren langs onwaarachtige biologische duiding
  • je ergens vestigen is iets anders dan oneigenlijke beheersing en controle ondergaan, de klein-kinds-heid moeten bevestigen, het experiment zijn van een experiment ten nadele van de mensheid onbewust moeten accepteren, vervreemdende bronvermeldingen moeten accepteren als de jouwe en bovenal het ware g o d s verhaal verplicht moeten meehelpen wissen. En dit alles te vergeten..

je als Mens ergens vestigen, op welke planeet danook, is je zo volledig mogelijk te her inneren dat je Leeft en dat je gekomen bent om te zien, te Zijn en om Samen te werken met al wat groeit en bloeit

.. om je stralende gouden gevoelsrijke Menszijn onomwonden te tonen aan het hele wereldse planetaire beeld, zonder buiten te sluiten, te sturen, te ontaarden, te vervreemden of het bestuur op dit voor velen onbegrijpelijke en heimelijke niveau te willen veranderen. Het zichtbaar maken van het huidige aards bestuurlijk schaken in naam, gezicht en gedrag tot op het hoogste kosmische weten schappelijk niveau en tot diep in het eigen van fysiek tot geest zelf is de grootste verandering en verschuiving die voor ogen ligt

.. om jeZelf in dat wereldse planetaire beeld zichtbaar als Vertegenwoordiger te vestigen en daarmee het contact met elke buiten aardse vrije levensvorm, zowel mens als wezen, te herstellen en de verbindingen openbaar, begrijpelijk en tot in het fysiek tastbaar te maken voor al het leven

.. om daarin samen te werken met andere vertegenwoordigers van de vrije Kracht, die in hun zelf aanwezigheid de kosmische informatiestroom in eigen handen hebben en houden ten dienste van al het leven op de experimentele planeet aarde en daarbuiten

..om het diepe besef van de mens missie als ambassadeur uit te dragen tot in de heersende communicatiestromen die het kernwezen niet vrijelijk willen ontvangen en daarin plek op te eisen voor de echte beelden van hetgeen rond de aarde geschiedt alsook de vrije beweging

..om daarmee in contact te treden met de bestaande aardse ambassades en opleidings- en geleidingscentra op politiek, medisch, economisch gebied, om aanwezig te zijn in hun waarneming zonder dat doel, diplomatie en missie elkaar in de weg hoeven staan en vooral zonder te wijken, te onderhandelen, te onderdanen of te vereenzelvigen. Het diplomatiek aanwezig zijn, zonder de beheersingsdrempel van diploma matig aanwezig zijn, kent de missie-energie om de mens aanwezigheid onverstoorbaar te tonen, waar mogelijk samen te werken en waar niet mogelijk louter het eigen akkoord te laten zegevieren en in niets weg te kijken of verstrikt te raken in de val van de positieve en negatieve connotaties die onbewuste terugtrekking inzetten.

De terugkeer van de onschendbaarheid van de vrije energie is op komst, oprecht, rechtstreeks en vol in waarheid gedragen en het zal tot in de hoogste regionen ge weten worden
al wat geen echte vrede-volle diplomatie vertoont in angstopwekking, emotieloosheid, indirectheid, heimelijkheid, leugenachtigheid, mens kern vermijdend, nieuws- gierigheid, ongedragenheid, onwijsheid, overheersing en ongeborgdheid zal vallen

arjan en moniek

Related Articles

Responses