Goedkeuring bossenstrategie (kaalkap) zou ecologische ramp betekenen

Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming

Op 11 mei worden in de 2e Kamer moties behandeld tegen de kaalkap die minister Schouten wil toestaan in haar Bossenstrategie. Goedkeuring van kaalkap zou een ecologische ramp betekenen voor onze bossen. Er is hierover ook geenszins met alle betrokken partijen overlegd, zoals wordt gesuggereerd. De Bossenstrategie is voortgekomen uit een onderonsje van tal van organisaties uit de bosbouwwereld die vooral hun economische belangen hebben veiliggesteld; overige belangenorganisaties werden stelselmatig buiten de deur gehouden.

In haar Bossenstrategie introduceert minister Carola Schouten vlaktekap (= kaalkap) tot 0,5 hectare als standaard (“regulier“) bosbeheer. Deze beheersvorm, in feite doorlopende kleinschalige ontbossing, is uitgesproken controversieel, zowel in de samenleving en in de politiek als onder deskundigen. Een desbetreffende motie van de Tweede Kamer leidde tot twee wetenschappelijke rapporten over de ecologisch effecten van vlaktekap op de kwaliteit van bosecosystemen. Een rapport gemaakt in opdracht van de minister zelf (rapport Mohren) steunt haar beleid; het andere rapport, gemaakt in opdracht van de natuurstichting NatuurAlert (rapport Rabbinge), onderbouwt de stelling dat vlaktekap, ongeacht de schaal, schadelijk is voor biodiversiteit, bodem en klimaat. De Vaste Commissie LNV stelde over deze rapporten terecht vele indringende vragen. De minister had daarover helderheid kunnen en moeten verschaffen door de commissies te vragen op welke feiten dit grote verschil berust. Dit heeft zij nagelaten. Sterker, zij verschuilt zij zich achter Mohren en serveert Rabbinge min of meer terloops af. ( brief aan de Kamer d.d. 5 februari en verslag schriftelijk overleg d.d. 30 maart). Haar antwoorden op de gestelde vragen zijn onjuist, misleidend en ontwijken de essentie. Een serieus debat heeft zij systematisch ontlopen. Een aantal leden van de Vaste Commissie neemt hier geen genoegen mee en diende opnieuw (in Tweeminutendebat plenair d.d. 21 april) moties in:

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

  • constaterende dat bomenkap van meer dan 0,1 hectare leidt tot verlies aan biodiversiteit en bodemvruchtbaarheid, 
  • verzoekt de regering om geen bomenkap met oppervlaktes van meer dan 0,1 hectare toe te staan, 

en gaat over tot de orde van de dag.

Vestering

            De Kamer,

Gehoord de beraadslaging,

  • overwegende dat in de Bossenstrategie het kappen van vlaktes tot 0,5 hectare als regulier bosbeheer wordt gezien,
  • overwegende dat de experts het er niet over eens zijn dat er ecologische schade optreedt bij kapvlaktes kleiner dan 0,5 hectare,
  • overwegende dat uitkap geen subsidie behoeft en vlaktekap wel, volgens een rapport van NatuurAlert,
  • overwegende dat uitkap het bosbeeld niet of nauwelijks zal aantasten en daarmee het draagvlak voor de Bossenstrategie onder de bevolking vergroot,
  • verzoekt de regering te bewerkstelligen dat vlaktekap geen onderdeel meer zal uitmaken van de Bossenstrategie,

 en gaat over tot de orde van de dag.

Thijssen

Bromet

Zoals te verwachten, ontraadde minister Schouten beide moties.  Zij heeft geen kennis van de problematiek en laat zich hardnekkig sturen door haar ambtenaren en de bosbedrijven die graag willen doorgaan met gesubsidieerd kaalkappen. Ernstiger nog, in het hele traject van voorbereiding  van de Bossenstrategie heeft de minister de kritische burgerbeweging buiten de deur gehouden en genegeerd.

Over de moties zal op dinsdag 11 mei plenair worden gestemd.

Als de Tweede Kamer deze moties onverhoopt zou verwerpen, zijn de politieke mogelijkheden om onze bossen van vlaktekap te redden uitgeput. Dan is er definitief groen licht voor een voortgaande uit het natuurbudget gesubsidieerde bosvernieling, resulterend in natuurarme, klimaatgevoelige bomenplantages, dat bij de burger steeds verzet zal blijven oproepen.

Om die gevolgen te voorkomen is het absoluut noodzakelijk dat de leden van de Tweede Kamer de genoemde moties steunen.  Niet alleen om het bos te beschermen, maar ook voor een evident maatschappelijk belang, het draagvlak onder de bevolking.

De petitie heeft 33.476 ondertekenaars: https://beternatuurbeleid.petities.nl

OPEN BRIEF AAN DE TWEEDE KAMER

Kamerleden: STEM de KAALKAP UIT de BOSSENSTRATEGIE!

De goedbedoelde Bossenstrategie van Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is gedoemd te mislukken:

Geen gebrek aan prachtige doelen voor de Natuur, de Biodiversiteit, het Klimaat en voor de miljoenen Nederlanders die ervan genieten. Maar tegelijkertijd worden deze mooie doelen direct weer tenietgedaan doordat de uitvoeringsmaatregelen desastreus zijn: Kaalkap zou de norm worden voor het beheer van onze bossen. Dat betekent grootschalige bosvernieling, en ook nog op kosten van de belastingbetaler!

Waarom wilde de Minister ook weer met een Bossenstrategie in actie komen? Zij wilde de toenemende onrust in de samenleving over het vele kappen in onze bossen  wegnemen. Een verstandig besluit. Maar wat kwam hier uiteindelijk van terecht?

Anderhalf jaar heeft de Minister aan haar Bossenstrategie gewerkt, samen met tal van organisaties uit de bosbouwwereld. En zo werd dit in feite een onderonsje. Want uitgerekend de beweging van kritische en verontruste burgers en deskundigen die met constructieve oplossingen klaarstond, is buiten de deur gehouden. Ondanks de toezegging van de Minister dat zij met alle betrokken partijen om de tafel wilde, kregen juist zij geen toegang tot de Minister!

Ook de Tweede Kamer werd geschoffeerd. De Vaste Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit was terecht kritisch, stelde adequate vragen en diende moties in. Maar tot een serieus politiek overleg kwam het niet. Alle bezwaren en voorstellen wimpelde de Minister af met halve en hele onwaarheden, misleidende argumenten en dooddoeners.

Om na die democratische schijnvertoning te redden wat er nog te redden valt, hebben enkele vasthoudende Kamerleden nu opnieuw moties ingediend om de kaalkap te verbieden. Deze moties komen op 11 mei plenair in stemming!

Wij doen een krachtig beroep op alle leden van de Tweede Kamer om die moties te steunen. Dan zijn onze bossen en de natuur gered van onomkeerbare schade en zal de samenleving een hoop ellende bespaard blijven!

Daarvoor rekenen wij op u!

Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming

mede namens 33.500 ondertekenaars van de petitie: https://beternatuurbeleid.petities.nl

Stuur ook een mail aan de Leden van de Tweede Kamer via: [email protected] met de oproep: “Bossenstrategie: Geen Kaalkap in Onze Bossen!”.

.

Related Articles

Responses