Open brief van Earth Matters aan de Koning

(Earth Matters | door Arjan Bos) De onderstaande brief hebben we naar de koning verstuurd. In alle eenvoud hebben we het signaal af willen geven dat we zien wat er zich afspeelt en wat de werkelijke obstakels zijn voor het behalen van alle milieudoelstellingen en economisch herstel. Het is samengesteld met informatie die verkrijgbaar is bij betrouwbare bronnen in het publieke domein. 


Groningen, 9 november 2013

Betreft: Open brief aan de Koning

Zijne majesteit de Koning,

Met deze open brief willen we vanuit stichting Earth Matters met u delen wat ons ter harte gaat.

In de afgelopen maanden zijn er diverse journalistieke producties verschenen over een aantal zaken waarin Nederland een sleutelpositie vervult. Het zijn juweeltjes van onderzoeksjournalistiek, maar vooral de samenhang is ongeëvenaard en in hoge mate verontrustend.

Als eerste neemt Tegenlicht ons mee op de Tax Free Tour. Daarin wordt blootgelegd dat door de centrale positie die Nederland in het wereldwijde belastingontwijken inneemt, het astronomische bedrag van 20 keer het Bruto Nationaal Product van Nederland, onttrokken wordt aan overheidsinkomsten van andere landen. Dat geld moet door de belastingbetalers van die landen, waarvan een derde deel ontwikkelingslanden zijn, gecompenseerd worden. Het gaat om bijna alle multinationals van enige omvang (23.000 zijn er in Nederland geregistreerd) en er wordt aangetoond dat de modus operandi vergelijkbaar is met die van een criminele organisatie.

In het artikel van SOMO “Nederland vrijplaats voor bedrijven die mensenrechten schenden“ en hun paper “Private winsten, publieke kosten” wordt in kaart gebracht dat met deze belastingontwijking grove schendingen van mensenrechten gemoeid zijn met diepgaande en omvangrijke consequenties op zowel korte als lange termijn.

Project Censored dat verbonden is aan de Amerikaanse Sanoma State University, publiceerde het artikel “Hoe de Transnationale Heersende Klasse in elkaar zit”. Dat is gebaseerd op een onderzoek van ETH uit Zürich, het eerste in zijn soort, dat keek naar de 43.060 transnationale ondernemingen en naar het web van eigendom tussen hen. Het onderzoek creëerde een “kaart” van 1.318 bedrijven die in het hart staan van de wereldeconomie. Daarbinnen bevindt zich een conglomeraat van 147 firma’s die zo super-connected zijn dat je met goed fatsoen kunt zeggen dat het één “super-entiteit” is met een ongekende rijkdom en over een ongeëvenaarde macht beschikt over de wereldeconomie. Grondstoffen, banken, wapens, media, farmacie, advocatuur en voeding zijn de gebieden die ze primair domineren. In het artikel zijn een aantal casussen besproken die het beeld van de modus operandi uit de Tax Free Tour bevestigen, inclusief grof machtsmisbruik, gigantische milieuschandalen en een agenda om de nu al astronomische afstand tussen arm en rijk nog verder te vergroten.

Nu is uw familie, naast groot aandeelhouder van Shell, ook de initiatiefnemer van de Bilderberg conferenties. De plek bij uitstek waar alle CEO’s van de multinationals van deze ene super-entiteit elkaar ontmoeten. Dat dit ook voor u erg belangrijk is bleek al uit het feit dat u het huwelijk van de bevriende Zweedse prinses Madeleine ervoor heeft laten schieten. De verbondenheid van de Oranjes met de multinationals is openlijk van een innig kaliber. Nederland en de Oranjes hebben een cruciale en initiërende rol vervuld in de globalisering en het tot stand komen van het ene multinationale bedrijf.

Als samenleving zien we ons voor een groot aantal uitdagingen geplaatst. En of het nu gaat om de economie, gezondheidszorg, onderwijs, defensie of het milieu, gek genoeg bestaan er geniale, simpele en goedkope oplossingen voor nagenoeg al deze aandachtsgebieden. Maar wat we waarnemen is dat juist die oplossingen, kost wat kost, worden geblokkeerd door overheden en de EU. Besparingen op overheidsbegrotingen betekenen tegelijkertijd een omzetverlies voor multinationals en dat zijn de enigen met een effectieve lobby bij overheden en de EU. Het is een niet meer te ontkennen realiteit geworden dat als de in deze brief besproken zaken niet bij voortduring openlijk in de media en in politieke debatten op tafel komen te liggen, zowel alle milieudoelstellingen als economisch herstel, al bij voorbaat geen enkele kans van slagen hebben.

Formeel bent u niet in de positie om een keerpunt tot stand te brengen en de weg terug naar menselijkheid en respect voor de Aarde in te zetten. Formeel was uw familie echter ook niet in de positie om dit ene multinationale bedrijf mede tot wording te laten komen. Met andere woorden, er zit achter de schermen toch een behoorlijke ruimte in de invulling van het Koningschap. We willen u daarom vragen om uw koningschap – daar waar mogelijk – onconventioneel in te vullen, en een koning met hart voor de mensen en ware hoeder van het prachtige stukje Aarde dat Nederland heet te worden.

U heeft zich bijvoorbeeld bekwaamd in het watermanagement. Zoals u weet is er nu een grote lobby van multinationals om de watervoorraden en distributie te privatiseren. Dit terwijl er ook vrij eenvoudige technieken zijn die van zout water, zoet water maken. Breed ingezet zou dit laatste duizenden levens per dag kunnen schelen terwijl het eerste de ongelijkheid verder doet toenemen.

We vertrouwen erop dat u als mens die dezelfde lucht als wij ademt, niets minder dan een prachtige wereld aan alle komende generaties wilt nalaten en wensen u heel veel inspiratie, wijsheid en vooral ook de zachte, stille en vreugdevolle kracht van de liefde toe bij het vervullen van uw koningstaak.

Hartegroet,

Arjan Bos
Namens het team van Earth Matters


Als je wilt dat deze brief breed onder de aandacht komt, stuur hem dan door naar de media en politici en deel het via sociale media.

Dank je wel alvast!

Ga met Tegenlicht op de Tax Free Tour:

Related Articles

Responses