Julian Assange – Kronieken van een schanaal | De prijs van de waarheid | Wikileaks

(ENDEVR) Het is onwaarschijnlijk dat het besluit om Julian Assange aan de Verenigde Staten uit te leveren het einde zal zijn van zijn van een lange strijd.

De afgelopen tien jaar heeft Premiere Lignes Assange en het WikiLeaks-netwerk onderzocht. In hun eerste film uit 2011 interviewden ze Julian Assange en zijn team en profileerden ze deze nieuwe transparantie-activisten die tot doel hebben de relatie van burgers met informatie te verstoren. In 2013 ontmoetten ze Julian Assange opnieuw en interviewden ze hem in de Ecuadoraanse ambassade in Londen, waar hij een samenleving beschreef die versteend was door autoritaire excessen die hij zich verplicht voelde het hoofd te bieden. Destijds had Assange geen idee dat hij zeven jaar tussen vier muren zou doorbrengen, in de gaten gehouden door bewakingscamera’s.

De afgelopen tien jaar is Wikileaks voortdurend onder druk komen te staan ​​van de Amerikaanse overheid. Maar de site bleef compromitterende documenten publiceren die onze wereld verhelderen en vormgeven. In 2016 speelden haar interventies bij de Amerikaanse verkiezingen een cruciale rol bij de verkiezing van Donald Trump. In 2017 probeerde het de Franse verkiezingen op dezelfde manier te beïnvloeden.

Gedurende al die jaren bleef het team van Première Lignes onderzoek doen, waarbij regelmatig nieuwe interviews werden opgenomen. Ze ontmoetten de vader van Julian Assange, die regelmatig naar de Belmarsh-gevangenis in de buurt van Londen gaat, waar zijn zoon gevangen zit. Ze spraken ook met zijn advocaten die de willekeurige detentie van Assange aan de kaak stellen.

Tegenwoordig bevinden Julian Assange en WikiLeaks zich op een keerpunt in hun geschiedenis. Voor zijn tegenstanders is Assange een spion en verrader die zijn lot verdient. Voor zijn aanhangers is het uitleveringsverzoek een ernstige en ongekende aanval op de vrijheid van informatie, beschermd door het Eerste Amendement van de Amerikaanse grondwet. Wie zegt dat The Guardian, Der Spiegel of Le Monde niet ook vervolgd zouden kunnen worden wegens samenwerking met WikiLeaks?

.

(ENDEVR) The decision not to extradite Julian Assange to the United States is unlikely to be the end of his long struggle.

For the past 10 years, Premiere Lignes has investigated Assange and the WikiLeaks network. In their first film in 2011, they interviewed Julian Assange and his team and profiled these new transparency activists who aim to disrupt citizens’ relationship with information. In 2013, they met Julian Assange again, interviewing him in the Ecuadorian Embassy in London, where he described a society petrified by authoritarian excesses that he felt obliged to confront. At the time, Assange had no idea that he was going to spend seven years between four walls, watched by surveillance cameras.

During the past decade, Wikileaks has come under constant pressure from the U.S. government. But the site continued to publish compromising documents that illuminate and shape our world. In 2016, its interventions in the US elections played a crucial role in the election of Donald Trump. In 2017, it tried to similarly influence the French election.

Throughout all these years, the Première Lignes team continued to investigate, regularly filming new interviews. They met with Julian Assange’s father, who regularly goes to Belmarsh prison near London, where his son is imprisoned. They also spoke to his lawyers who denounce Assange’s arbitrary detention.

Today, Julian Assange and WikiLeaks are at a turning point in their history. For his detractors, Assange is a spy and traitor who deserves his fate. For his supporters, the extradition request is a serious and unprecedented attack on the freedom of information, protected by the First Amendment of the U.S. Constitution. Who’s to say The Guardian, Der Spiegel or Le Monde could not also be prosecuted for collaborating with WikiLeaks?

Related Articles

Responses