Lidmaatschap inschrijving

Soort lidmaatschap aanpassen

Je hebt het Earth Friend lidmaatschap gekozen.

Met dit lidmaatschap Earth Friends ondersteun je niet alleen Earth Matters,
 • je krijgt gratis 2 e-books
 • je krijgt aantrekkelijke kortingen op evenementen, webinars en producten
 • je krijgt automatisch toegang tot de inspiratie: Crowd Power – jaarintensive (met bijbehorende groep)
 • je krijgt toegang tot een aantal video’s waarvoor anders betaald moet worden
 • je krijgt toegang tot Earth Friends categorie met artikelen die alleen voor Earth Friends worden ontsloten
 • je krijgt een profiel op Earth Matters waarmee je kunt reageren op artikelen (die krijg je ook bij het gratis abonnement)
voor 3 euro per maand.

De prijs voor lidmaatschap is 3.00€ per maand.

Heb je een kortingscode? Klik hier om je kortingscode in te voeren.


Account informatie Heb je al een account? Log hier in

LAAT DIT LEEG

Betalingsinformatie Wij accepteren alle gangbare creditcards


Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van stichting Earth Matters

Deel A - webshop producten

Deel B - Adverteren

Deel C - Inspiraties en webinars

~

Deel A - webshop producten

1. Algemeen

1.1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Stichting Earth Matters en op alle met Kopers van producten van Stichting Earth Matters gesloten overeenkomsten, voor zover van deze Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.1.2 Uitleg gebruikte termen:
Koper: hij of zij die een product koopt op de website van Stichting Earth Matters.
Leverancier: hij of zij die product(en) aanbiedt op de website van Stichting Earth Matters.
Product of artikel:datgene dat in materie of als dienst op de website van Stichting Earth Matters wordt aangeboden.
Stichting Earth Matters: eigenaar van de website Stichting Earth Matters, fungeert als intermediair tussen Koper en Leverancier. Zie ook paragraaf 17.
Daar waar hij staat, kan tevens zij worden gelezen.

1.2 De onderhavige Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten tussen Stichting Earth Matters en consument, waarbij voor de uitvoering derden dienen te worden betrokken.

1.3 Stichting Earth Matters behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. Door het gebruik van de internetsite van Stichting Earth Matters en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

1.4 Naast deze Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de Aanvullende Voorwaarden en deze Voorwaarden verschillen bestaan dan gelden, in beginsel, die bepalingen uit de Aanvullende Voorwaarden boven deze Voorwaarden.

1.5 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverkort van kracht blijven. Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Stichting Earth Matters is ingestemd.

1.6 Stichting Earth Matters is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.

2. Het aanbod, bestellen en tot stand komen overeenkomst

2.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Stichting Earth Matters de bestelling heeft geaccepteerd en de betaling heeft ontvangen en dit door een orderbevestiging aan de Koper per e-mail is bevestigd naar het door Koper opgegeven e-mail adres.

2.2 Indien acceptatie van een bestelling van een bepaald artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, zal Stichting Earth Matters in overleg met de afnemer trachten een qua prijs en kwaliteit vergelijkbaar artikel te leveren. De bestelling zal na overeenstemming in aangepaste vorm worden afgehandeld. 

2.3 Koper en Stichting Earth Matters komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de Voorwaarden in artikel 2.1 is voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de bindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Stichting Earth Matters gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als bewijs.

2.5 Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven enzovoort, met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk door Stichting Earth Matters (weer)gegeven of gedaan. Stichting Earth Matters garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Bij afwijkingen mag door Koper gebruik gemaakt worden van de 100% tevredenheidsgarantie.

2.6 Aanvullende voorwaarden evenementen Stichting Earh Matters

 • Een aanmelding voor een evenement (workshop, cursus, lezing, opleiding, congres, retraite, etc.) is definitief als de betaling heeft plaatsgevonden en de deelnemer de factuur heeft ontvangen
 • Aan een plaatsing op een eventuele reservelijst kunnen geen rechten worden ontleend.
 • Als er binnen 48 uur voor de aanvangstijd van het evenement geboekt wordt, dient het betalingsbewijs naar het evenement meegenomen te worden
 • Switchen naar een ander evenement voor 28 dagen van de aanvang van het geboekte evenement kan tegen vergoeding van de werkelijke betalingskosten*.
 • Bij de wens om te switchen binnen 28 dagen voor het evenement wordt conform de annuleringsvoorwaarden voor evenementen gehandeld.
 • Als je graag mee wilt doen en niet in een keer kunt betalen, is er een betalingsregeling mogelijk. Neem hiervoor contact op met Stichting Earh Matters.

* Betalingskosten zijn afhankelijk van de betalingsmethode, het loopt van € 0,49 voor iDeal betalingen tot 3,75 % bij sommige creditcards.
 

3. Prijzen

3.1 De prijzen op de website van Stichting Earth Matters zijn de actuele prijzen uitgedrukt in Euro's en zijn inclusief omzetbelasting (btw), maar exclusief andere heffingen van overheidswege en exclusief verzendkosten, tenzij anders vermeld in de op het Product betrekking hebbende informatie.

3.2 Indien de Koper zich niet in het land van de verzending bevindt, is de Koper aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting of invoerrechten.

3.3 Eventuele speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die specifieke aanbieding.

3.4 Verzendkosten zijn niet inbegrepen in de prijs, tenzij anders vermeld. De hoogte van de verzendkosten staat op de internetsite en in de order vermeld. Voor bezorging buiten Nederland gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten. Dit wordt duidelijk aan de Koper gecommuniceerd.

4. Betaling

4.1 Betaling geschiedt middels de op de website opgevoerde betalingsmethoden op nader op de website uiteengezette voorwaarden.

4.2 Bij het afhandelen van betalingen op de internetsite maakt Stichting Earth Matters gebruik van MultiSafePay. Met deze methode kunnen Kopers gebruik maken van betaling via iDEAL en betaling via creditcard.

4.2.1 Via iDEAL. Bij deze betaalmethode kunt u direct tijdens het bestelproces de betaling afhandelen met uw eigen bank. U rekent af in uw vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank. Als internetbankierder kunt u direct gebruik maken van iDEAL, zonder dat u zich daarvoor hoeft aan te melden.

4.2.2 Via creditcard (Visa, MasterCard en American Express). U kunt uw creditcardgegevens - via onze beveiligde SSL procedure - veilig invoeren en wij zorgen samen met uw creditcardorganisatie voor een correcte afhandeling.

4.3 In het geval door Stichting Earth Matters een specifieke betalingstermijn is genoemd, geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder dan te stellen en overeen te komen voorwaarden.

4.4 Bij niet of niet-tijdige betaling door Koper is de dag waarop betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd van 1,5% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.

4.5 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook met een minimum van Euro 100,-, die Stichting Earth Matters als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken. Stichting Earth Matters kan dan nakoming van haar verplichtingen opschorten of de overeenkomst bij brief ontbinden.

4.6 In geval van niet-tijdige betaling is Stichting Earth Matters bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

5. Levering en leveringstijd

5.1 Stichting Earth Matters bepaalt de wijze van vervoer en de vervoerder. Indien de Koper bijzondere vervoerswensen heeft, komen eventuele extra kosten voor zijn rekening. Alle bestellingen worden op het opgegeven straatadres van de Koper afgeleverd. 

5.2 Stichting Earth Matters levert de bestelling met bekwame spoed af. Bij vertraging in de aflevering van de hele bestelling of een deel daarvan wordt uiterlijk binnen drie werkdagen na de acceptatie van de bestelling een bericht verzonden. Koper heeft dan het recht om uiterlijk binnen zeven dagen na dagtekening van het vertragingsbericht de bestelling, voor zover vertraagd, zonder kosten te annuleren.

5.3 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Indien een product is uitverkocht en niet meer leverbaar zal komen, zal dit per e-mail aan koper worden vermeld.

5.4 Leveringen vinden plaats op het moment van in ontvangstname door (of namens) de Koper op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

5.5 Stichting Earth Matters behoudt zich het recht voor de bestelling in gedeelten af te leveren. Aan deelleveringen of nalevering zijn geen extra kosten verbonden.

5.6 Ondanks alle zorgvuldigheid die Stichting Earth Matters bij bestellingen in acht neemt, kan het voorkomen dat een bestelling onvolledig wordt geleverd. De Koper is gehouden dit binnen 7 dagen na ontvangst van de artikelen te melden. Als dat gebeurt wordt de levering op kosten van Stichting Earth Matters aangevuld of opnieuw gedaan.

Bij leveringen naar het buitenland kunnen afwijkende leveringsvoorwaarden gelden. Deze zijn op de website aangegeven.

5.7 Als u artikelen ontvangt die u niet heeft besteld, dient u Stichting Earth Matters hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen.

6. Herroepingsrecht bij levering van producten

6.1 Bij de aankoop van producten heeft Koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument. De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Reclamering ter zake van gebreken in de producten dient schriftelijk te geschieden. De Koper krijgt, naar keuze, zijn geld terug of een ander product.

6.2 Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en een kopie van de betreffende factuur aan de ondernemer retourneren, conform de door Stichting Earth Matters verstrekte redelijke en duidelijke instructies. Zegels op producten als o.a. cd’s, dvd’s dienen niet verbroken te zijn.

6.3 Vorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden kunnen rechtvaardigen, dat het afgeleverde product niet aan de beschrijving in de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van 6 maanden na ontvangst door de Koper.

6.4 Annuleringsvoorwaarden evenementen Stichting Earh Matters

 • Bij annulering tot 28 dagen voor aanvang van de workshop worden alleen de werkelijke betalingskosten in rekening gebracht*. Het bedrag dat voor het evenement is betaald zal na aftrek van de betalingskosten worden geretourneerd.
 • Bij annulering tussen 28 dagen en 7 dagen voor aanvang van de workshop zal er 25% van het  betaalde bedrag voor het evenement in rekening worden gebracht.
 • Bij annulering binnen 7 dagen voor aanvang van de workshop is geen restitutie mogelijk.
 • Alle evenementen vinden plaats onder voorbehoud van voldoende deelname. Mocht een evenement geen doorgang vinden, dan wordt de deelnemer hiervan uiterlijk 5 dagen voor aanvang op de hoogte gesteld.
 • Bij het niet kunnen verschijnen op een workshop waarvoor een deelnemer zich heeft aangemeld, kan zonder bijkomende kosten iemand anders de plaats innemen.

* Betalingskosten zijn afhankelijk van de betalingsmethode, het loopt van € 0,49 voor ideal betalingen tot 3,75 % bij sommige creditcards.

7. Kosten in geval van herroeping

7.1 Indien Koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van heen- en terugzending voor zijn rekening.

7.2 Indien Koper een bedrag betaald heeft, zal de leverancier dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

8. Uitsluiting herroepingsrecht

8.1 Indien Koper niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door Stichting Earth Matters alleen worden uitgesloten indien Stichting Earth Matters dit duidelijk heeft vermeld, zoals hier in de algemene voorwaarden die gelden voor alle transacties met Stichting Earth Matters (zie 1. Algemeen).

8.2 Uitsluiting van het herroepingsrecht door Stichting Earth Matters is slechts mogelijk voor producten:

a. die door Stichting Earth Matters tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van Koper;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. Verbruiksartikelen waarvan de verpakking is geopend;

f. reserve-onderdelen;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

8.3 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf, workshops, trainingen en lezingen of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.

8.4 Een retourzending kan alleen worden verricht volgens de door Stichting Earth Matters in de website voorgeschreven methode.

9. Eigendomsvoorbehoud

9.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met Stichting Earth Matters is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden. Dit geldt voor alle verplichtingen waarvoor de wet het maken van een eigendomsvoorbehoud toelaat.

9.2 De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

9.3 De verantwoordelijkheid voor de producten gaat op de Koper over op het moment van aflevering.

9.4 Stichting Earth Matters is onherroepelijk gemachtigd zonder dat ingebrekestelling is vereist de artikelen die het eigendom van Stichting Earth Matters zijn gebleven terug te (laten) nemen.

10. Garantie

10.1 De door Stichting Earth Matters geleverde producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland, dient Koper zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden.

10.2 Op de door Stichting Earth Matters geleverde producten houden wij ons aan de garantietermijn die de fabrikant van het product stelt voor gebruik binnen Nederland. De garantietermijn gaat in op de factuurdatum.

10.3 Voor producten die door de leveranciers op de website via Stichting Earth Matters worden verkocht gelden dezelfde garantievoorwaarden als voor de producten die door Stichting Earth Matters worden geleverd. Voor garantieprocedures met betrekking producten van deze leveranciers vervult Stichting Earth Matters gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loketfunctie.

10.4 Koper is gehouden het geleverde te onderzoeken, onmiddellijk nadat het product geleverd is. Daarbij behoort Koper te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen 14 dagen na ontdekking schriftelijk middels het daarvoor bestemde formulier op de website van Stichting Earth Matters aan Stichting Earth Matters te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Stichting Earth Matters in staat is adequaat te reageren. Koper dient Stichting Earth Matters in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

10.5 Indien een gebrek niet binnen bekwame tijd wordt gemeld, dan komt Koper geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

10.6 Garantie vervalt indien:

-  zonder toestemming van Stichting Earth Matters door of namens Koper wijzigingen in, of reparaties aan, het geleverde product zijn aangebracht;

-  slijtage als normaal kan worden beschouwd;

-  er sprake is van onzorgvuldige of onkundig gebruik van het product, waaronder wordt verstaan het nalaten van voorgeschreven of normaal onderhoud en het niet in acht nemen van de bijbehorende gebruiksaanwijzing;

-  het geleverd product wordt gebruikt voor andere doeleinden dan het bedoelde gebruik;

-  het artikel of apparaat bij terugzending onvoldoende wordt beschermd tegen transportschade;

-  het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid;

-  sprake is van een van buiten komend onheil, zoals blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen, enzovoort;

-  de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;

-  Stichting Earth Matters niet (tijdig) in de gelegenheid is gesteld voor onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek.

10.7 Indien vaststaat dat een product gebrekkig is en er is tijdig gereclameerd, dan zal Stichting Earth Matters het gebrekkige product binnen een redelijke termijn na retourontvangst vervangen of zorgdragen voor herstel, dan wel aan Koper een vervangende vergoeding voldoen. Indien retournering redelijkerwijs niet mogelijk is dan zal Stichting Earth Matters Koper een schriftelijke kennisgeving sturen ter bevestiging van het gebrek en de met Koper gemaakte afspraak om het product te vervangen of zorgdragen voor herstel dan wel aan Koper een vervangende vergoeding voldoen. In geval van vervanging is Koper gehouden om het vervangen product aan Stichting Earth Matters te retourneren en het eigendom daarover aan Stichting Earth Matters te verschaffen, tenzij Stichting Earth Matters anders aangeeft.

10.8 Kosten voor wijzigingen in, of reparaties aan, het geleverde product zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Earth Matters, komen niet voor rekening van Stichting Earth Matters.

10.9 Indien de garantieaanvraag van Koper gegrond is en daarmee voldoet aan de vereisten uit deze algemene voorwaarden, dan zullen de aantoonbare kosten die gemaakt worden om deze aanvraag te behandelen voor rekening komen van Stichting Earth Matters. Indien er door Koper kosten worden gemaakt in verband met deze garantieaanvraag dan moeten zij, voordat ze gemaakt worden, vooraf door Stichting Earth Matters schriftelijk zijn goedgekeurd om in aanmerking te kunnen komen voor vergoeding door Stichting Earth Matters.

10.10 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de aantoonbare kosten daardoor ontstaan, met inbegrip van gemaakte onderzoekskosten, voor rekening van Koper.

10.11 Garantie wordt slechts verleend, indien Koper kan aantonen dat het betreffende product geleverd is door Stichting Earth Matters. Bijvoorbeeld door vertoon van de originele door Stichting Earth Matters aan Koper afgegeven aankoopbon, of leveringsbon. Deze regeling geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan Koper toekent.

11. Overmacht

11.1 In geval van overmacht is Stichting Earth Matters niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

12. Intellectuele eigendom

12.1 De Koper erkent uitdrukkelijk alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen op de website alsmede op de geleverde producten van Stichting Earth Matters, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

12.2 Het is Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Earth Matters, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privégebruik in relatie tot het product zelf.

13. Persoonsgegevens & Privacy

13.1 Stichting Earth Matters respecteert de privacy van alle gebruikers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Stichting Earth Matters gebruikt uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zal Stichting Earth Matters deze gegevens uitsluitend gebruiken met toestemming van Koper. Stichting Earth Matters zal persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Stichting Earth Matters hanteert bij het gebruik van persoonlijke gegevens de desbetreffende wetgeving en de richtlijnen van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie.

13.2 Wanneer Stichting Earth Matters gegevens aan derden verstrekt voor het uitvoeren van taken in het kader van onder 13.1 beschreven werkzaamheden blijft de privacy gewaarborgd.

Stichting Earth Matters gebruikt de van haar klanten verzamelde informatie om de volgende service te bieden:

- als Koper een bestelling plaatst, hebben we naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om de bestelling uit te voeren en Koper van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

- om het winkelen bij Stichting Earth Matters zo gemakkelijk mogelijk maken, slaat Stichting Earth Matters met Kopers toestemming persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot de bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kan Stichting Earth Matters de website personaliseren en producten aanbevelen die mogelijk interessant vindt.

- met Kopers toestemming gebruikt Stichting Earth Matters gegevens om Koper te informeren over de ontwikkelingen op de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als Koper hier niet langer prijs op stelt, kan Koper dat aan Stichting Earth Matters laten weten door een e-mail te sturen naar [email protected]

14. Aansprakelijkheid

14.1 De aansprakelijkheid van Stichting Earth Matters met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder artikel 8 geregelde garantie.

14.2 Stichting Earth Matters is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte (technische of anderszins) adviezen in welke uitingsvorm dan ook, door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten.

14.3 Stichting Earth Matters kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingend rechtelijke regels voor haar risico komen. Stichting Earth Matters is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

14.4 Indien Stichting Earth Matters, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt. Stichting Earth Matters is nimmer gehouden tot schadevergoeding die voortvloeit uit het gebruik of inname van het product van de producent. Stichting Earth Matters is daarmee dan ook op geen enkele manier aansprakelijk als producent van het product.

14.5 Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van Stichting Earth Matters komen zijn: werkstaking, werkliedenuitsluiting, ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, natuur- en/of kernrampen en oorlog en/of oorlogsdreiging, schuld van Stichting Earth Matters, behoudens opzet of grove schuld.

14.6 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Stichting Earth Matters ingevolge dwingend rechtelijke bepalingen.

14.7 De Koper is gehouden Stichting Earth Matters te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Stichting Earth Matters mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.

15. Informatievoorziening

15.1 Uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst worden deze algemene voorwaarden door Stichting Earth Matters al dan niet elektronisch aan Koper aangeboden. Koper is zelf verantwoordelijk voor het desgewenst uitprinten of opslaan van de voorwaarden.

15.2 Indien Koper de overeenkomst wenst te ontbinden of

vernietigen op grond van het feit dat Stichting Earth Matters niet zou voldoen aan

wettelijke informatieplichten, dient dit recht te worden uitgeoefend

binnen 14 werkdagen na acceptatie van de bestelling.

15.3 Eventuele onjuistheden van door Stichting Earth Matters aan koper vermelde gegevens moeten direct door Koper aan Stichting Earth Matters worden gemeld.

16. Geschillen

16.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

16.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en is de rechter in het arrondissement waar Stichting Earth Matters is gevestigd bevoegd, tenzij Stichting Earth Matters voor de rechter van uw woon- respectievelijk vestigingsplaats kiest.

17. Diversen

Stichting Earth Matters is statutair gevestigd te Haren, en kantoorhoudende te:

Parellaan 2 – P 1403, 2132 WS Hoofddorp

en voor wie van lange nummers houdt:

wij zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 02091407 en bij de belasting met het
BTW-identificatienummer NL815248192B01.

Alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze Voorwaarden graag zenden aan Stichting Earth Matters, of naar het volgende e-mail adres: [email protected]

Deel B - Adverteren

Download onze Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Deel C - Inspiraties en webinars

Gebruikersvoorwaarden inspiraties en webinars

Artikel 1 – Definities

1. Buddyboss biedt een online platform aan waarop Inspirators hun eigen cursussen en trainingen kunnen geven via eigen academy’s.

2. Onder Inspirator wordt verstaan: degene die een abonnement afsluit met Buddyboss en die via een eigen academy eigen cursussen en trainingen kan geven.

3. Onder Eindgebruiker wordt verstaan: degene die via een academy gebruik maakt van de cursussen en trainingen van de Inspirator.

Artikel 2 - Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1. Deze voorwaarden worden aangegaan door en tussen Stichting Earth Matters, Inspirator en Eindgebruiker tezamen met de privacyverklaring, de algemene voorwaarden van Stichting Earth Matters en andere documenten waarnaar in deze voorwaarden wordt verwezen.

2. Inspirators zijn gebonden aan de Inspirators policy.

Artikel 3 – Relatie tussen Buddyboss, Stichting Earth Matters, Inspirators en Eindgebruikers

1. Buddyboss is geen cursusaanbieder of onderwijsinstelling.

2. De Inspirators zijn geen werknemers van Buddyboss.

3. Buddyboss is niet verantwoordelijk voor de interacties tussen de Inspirators en de Eindgebruikers, met uitzondering van het bieden van de technologische middelen waarmee Inspirators hun cursussen kunnen geven.

4. Stichting Earth Matters is niet aansprakelijk voor geschillen, claims, verliezen, verwondingen of schade van welke aard dan ook die voortvloeien uit de relatie tussen Inspirators en Eindgebruikers, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het feit dat een Eindgebruiker afhankelijk is van de informatie die door Inspirator verstrekt wordt.

Artikel 4 – Betaling

1. Stichting Earth Matters kan bij Eindgebruikers kosten in rekening brengen voor toegang tot hun cursussen.

2. Inspirators zijn zelf verantwoordelijk voor de ontvangst van betalingen van Eindgebruikers.

3. Stichting Earth Matters is niet verantwoordelijk voor eventuele annuleringen of terugbetalingen. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van Inspirator en Eindgebruiker.

Artikel 5 - Gebruikerscontent

1. Stichting Earth Matters bewaakt of de gebruikerscontent in lijn is met haar doelstellingen.

2. Door het platform te gebruiken kunnen Eindgebruikers worden blootgesteld aan gebruikerscontent die zij als aanstootgevend of onfatsoenlijk beschouwen. Stichting Earth Matters heeft niet de verantwoordelijkheid om dergelijke inhoud van Eindgebruikers weg te houden en is niet aansprakelijk voor toegang tot of gebruik van enige gebruikerscontent.

3. Hoewel Stichting Earth Matters niet verplicht is om dit te doen, heeft Stichting Earth Matters wel absolute discretie om gebruikerscontent die op het platform is geplaatst of is opgeslagen te verwijderen, te screenen of te bewerken en dit kan op elk moment en om elke reden.

4. Als een Eindgebruiker van mening is dat zijn eigen gebruikerscontent in strijd is met wet- of regelgeving, onnauwkeurig is of een risico vormt voor welke partij dan ook, dan is het de verantwoordelijkheid van de Eindgebruiker om stappen te ondernemen die hij noodzakelijk acht.

5. Als een Eindgebruiker van mening is dat andere content in strijd is met enige wet- of regelgeving, dan dient Eindgebruiker dit te melden aan Inspirator. Aanklachten dienen verhaald te worden op Inspirator.

Artikel 6 – Verplichtingen Eindgebruikers

1. Onder de voorwaarde dat Eindgebruikers voldoen aan de eisen zoals gesteld in deze voorwaarden, wordt Eindgebruikers een beperkt, persoonlijk, herroepelijk en niet-overdraagbaar recht op toegang tot en gebruik van het platform gegeven.

2. Het is Eindgebruikers niet toegestaan om:

- De via het platform verkregen informatie te vermenigvuldigen, openbaar te maken, door te verkopen, te gebruiken voor commerciële doeleinden of anderszins ter beschikking te stellen aan anderen.

- Inbreuk te maken op de rechten van Stichting Earth Matters en Inspirator, waaronder begrepen maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy.

- Virussen of andere programmatuur te gebruiken die schade kunnen toebrengen aan het platform of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van het platform en/of de computersystemen te omzeilen.

- De goede naam en/of belangen van Stichting Earth Matters en Inspirator te schaden.

- Een account op naam van een ander aan te maken.

- Via het platform informatie op te slaan of te verspreiden die smadelijk, lasterlijk of racistisch is.

- Onfatsoenlijk taalgebruik te gebruiken.

- Informatie te verspreiden in strijd met auteursrechten of hyperlinks naar degelijke informatie te plaatsen.

- Mensen behulpzaam te zijn bij het schenden van de rechten van anderen, zoals door links naar hacktools of uitleg over computercriminaliteit te plaatsen die kennelijk bedoeld zijn om de lezer in staat te stellen de omschreven criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen.

- De persoonlijke levenssfeer van anderen te schenden, bijvoorbeeld door het zonder toestemming of noodzaak verspreiden van persoonsgegevens van anderen of het herhaaldelijk lastigvallen van anderen met door dezen ongewenste communicatie.

Artikel 7 – Interactieve zones

1. Eindgebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik maken van interactieve zones op het platform en Eindgebruiker doet dit op eigen risico.

2. Het platform of de interactieve zones mogen niet gebruikt worden om commerciële of andere berichten naar een andere partij te sturen, binnen of buiten het platform, als die berichten niet gevraagd, geautoriseerd of verwelkomd worden door de andere partij (spam).

3. Elk gebruik van de interactieve zones of andere gedeelten van het platform in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in beëindiging of opschorting van de rechten van Eindgebruiker met betrekking tot de interactieve zones en/of het platform.

Artikel 8 - Intellectueel eigendom

1. Eindgebruiker accepteert dat het platform, de vormgeving, de structuur, het concept en de softwareprogramma’s behoren tot het intellectuele eigendomsrecht van Stichting Earth Matters.

2. Het is Eindgebruiker niet toegestaan een onderdeel van het platform te verveelvoudigen, om te vormen, aan te passen, te ontmantelen, naar de broncode terug te brengen, te verspreiden, te huren, uit te lenen of openbaar te maken via welk open communicatiemiddel dan ook, tenzij hij daarvoor schriftelijk toestemming heeft verkregen van Stichting Earth Matters of tenzij dit rechtens is toegestaan.

3. Het is Eindgebruiker niet toegestaan tekens te verwijderen die verwijzen naar het intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten van Stichting Earth Matters. Eindgebruiker mag niet de technische maatregelen omzeilen of manipuleren die door Stichting Earth Matters of anderen in verschillende softwareprogramma’s zijn geplaatst voor de bescherming van haar intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid

1. Stichting Earth Matters garandeert niet dat het platform en/of de Diensten te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. Stichting Earth Matters is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens Eindgebruiker voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) niet-beschikbaar zijn, het (tussentijds) uitvallen en/of het onbehoorlijk werken van het platform en/of de Diensten.

2. Stichting Earth Matters is niet aansprakelijk indien er een datalek of andere storingen in het systeem zijn die ervoor zorgen dat het platform niet beschikbaar is of die ervoor zorgen dat de integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van de informatie op het platform in het geding kunnen komen.

3. Stichting Earth Matters is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het materiaal wat door Inspirators of Eindgebruikers op het platform wordt geplaatst.

4. Stichting Earth Matters is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit enige ongeoorloofde toegang tot of gebruik van het platform.

5. Stichting Earth Matters is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat anderen zich onbevoegd toegang verschaffen tot het account van Eindgebruiker.

6. Stichting Earth Matters is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet of verlaat aankomen van elektronische berichten.

7. Indien Stichting Earth Matters aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door Eindgebruiker opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van Stichting Earth Matters’ verplichtingen met betrekking tot haar werkzaamheden.

8. De beperking van aansprakelijkheid als bedoeld in dit artikel is niet van toepassing in geval van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Stichting Earth Matters.

9. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 10 - Uitsluiting garanties

1. Stichting Earth Matters sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, integriteit en juistheid van het platform van Stichting Earth Matters, tenzij anders is bepaald in deze voorwaarden.

Artikel 11 - Vertrouwelijkheid van gegevens

1.Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Partijen kunnen hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak of een wettelijk voorschrift.